на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Національні організації України – члени міжнародних організацій  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Національні організації України – члени міжнародних організацій

На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.

Товариство Червоного Хреста України (далі - Товариство) є всеукраїнською добровільною громадською гуманітарною організацією.

Товариство допомагає державі у наданні медичної і гуманітарної допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час, бере участь у наданні міжнародної допомоги у разі катастроф і надзвичайних ситуацій, забезпечує медико-соціальну допомогу найменш соціально захищеним верствам населення.

Діяльність Товариства Червоного Хреста України ґрунтується на Конституції України, Женевських конвенціях 1949 р. про захист жертв війни та Додаткових протоколах до них 1977 р. і складається з інших міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надає Верховна Рада України, Законів України "Про Товариство Червоного Хреста України", "Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні" та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Товариство Червоного Хреста України - єдине в Україні Національне товариство Червоного Хреста, що діє на всій території України, створює місцеві організації, через які здійснює свою діяльність відповідно до статуту Товариства та закону.

Вищим керівним органом Товариства є з'їзд, його організацій - конференції та загальні збори.

З'їзд Товариства затверджує статут Товариства, вносить до нього зміни і доповнення, обирає президента Товариства та членів правління Товариства і ревізійну комісію, заслуховує звіти президента Товариства і правління Товариства, здійснює право власності на майно та кошти Товариства, приймає рішення щодо припинення діяльності (реорганізації чи ліквідації) Товариства.

Товариство у процесі своєї діяльності:

 • здійснює збір різних видів гуманітарної допомоги від юридичних і фізичних осіб України, іноземних осіб, осіб без громадянства, міжнародних організацій для адресатів на території України. Види адресатів і адресної допомоги Товариство визначає самостійно відповідно до своїх статутних завдань і цілей згідно із законодавством України;
 • бере участь у розподілі гуманітарної допомоги, отриманої із зазначених вище джерел;
 • здійснює діяльність, що випливає з Женевських конвенцій з питань надання допомоги пораненим, хворим та іншим особам, які постраждали під час збройних конфліктів;
 • співпрацює із закладами охорони здоров'я України, епідеміологічною службою України, спеціалізованими підрозділами уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і медичною службою Збройних сил України; співпрацює з державними органами з питань розміщення, транспортування, медичного та іншого обслуговування суб'єктів гуманітарної допомоги;
 • співпрацює з державними органами системи соціального забезпечення стосовно питань надання допомоги соціально незахищеним верствам населення;
 • отримує, реєструє, зберігає і надає інформацію про жертви стихійного лиха або збройних конфліктів;
 • створює загони першої допомоги під час збройних конфліктів і стихійного лиха, здійснює пошук поранених і загиблих унаслідок катастроф, стихійних лих, збройних конфліктів, встановлює місця їх поховання, надає допомогу в цьому державним установам;
 • організовує роботу недержавної добровільної служби невідкладної допомоги Товариства, яка є складовою частиною системи Товариства, забезпечує життєдіяльність таборів для поранених та потерпілих і надає населенню в конкретній надзвичайній ситуації потрібну безоплатну санітарну та медико-соціальну допомогу; бере участь в організації безоплатної підготовки населення (у першу чергу молоді) з питань надання першої медичної (санітарної) допомоги;
 • сприяє органам державної влади та органам місцевого самоврядування у транспортуванні, прийнятті та розміщенні евакуйованого населення і біженців, наданні їм безоплатної медико-соціальної допомоги;
 • організовує роботу служби розшуку Товариства, яка є складовою частиною Товариства, здійснює розшук осіб, які пропали безвісти, допомагає встановлювати зв'язки між членами сімей, роз'єднаних унаслідок збройних конфліктів чи виникнення надзвичайних ситуацій, сприяє возз'єднанню сімей, розшукує могили захисників Батьківщини, які загинули і поховані за межами України;
 • бере участь у виконанні Національної і місцевих (регіональних) програм розвитку донорства крові та її компонентів; разом з органами і закладами охорони здоров'я здійснює роботу щодо залучення громадян до лав донорів крові та її компонентів;
 • надає безоплатну санітарну та медико-соціал ьну допомогу самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям-сиротам, інвалідам, безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним верствам населення, які потребують турботи і підтримки, як у межах пожертвувань та гуманітарної допомоги, так і за рахунок створюваних Товариством доброчинних, благодійних фондів;
 • сприяє реалізації загальнодержавних та місцевих (регіональних) програм, спрямованих на охорону здоров'я і надання допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення, співпрацює для виконання цих завдань з іншими організаціями та установами.

Товариство та його місцеві організації з моменту їх державної реєстрації набувають статусу юридичної особи відповідно до законодавства України. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків (у тому числі валютні), печатки зі своїм найменуванням, символіку, штампи, бланки.

Товариство бере участь у міжнародній доброчинній, благодійній діяльності, в інших міжнародних акціях гуманітарного характеру, що здійснюються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.

Для досягнення цілей, передбачених статутом Товариства, і виконання завдань відповідно до принципів Міжнародного червонохресного руху Товариство має право:

 • представляти і захищати свої законні права та інтереси, а також своїх членів у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, органах судової влади;
 • використовувати символіку (емблему) Червоного Хреста у порядку, визначеному законом;
 • поширювати інформацію про Міжнародний червонохресний рух, міжнародне гуманітарне право та свою діяльність, пропагувати ідеї та завдання Товариства;
 • одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування підтримку, потрібну для реалізації цілей і завдань, передбачених статутом Товариства і цим Законом;
 • брати участь в організації та проведенні масових заходів гуманітарного та доброчинного характеру;
 • самостійно вирішувати питання, пов'язані з одержанням і наданням Товариством гуманітарної та доброчинної допомоги;
 • засновувати засоби масової інформації, видавати друковану та поліграфічну продукцію, створювати фільми, влаштовувати виставки тощо;
 • створювати організації, фонди, а також засновувати підприємства з метою фінансового забезпечення виконання статутних завдань Товариства згідно із законодавством і міжнародними зобов'язаннями України;
 • створювати лікарні, аптеки, притулки, їдальні для бідних;
 • проводити роботу з розшуку могил військовополонених та громадян, які пропали безвісти внаслідок надзвичайних ситуацій.

Україна відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань забезпечує дотримання законних прав та інтересів Товариства, його органів, місцевих організацій та членів Товариства. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових і посадових осіб у діяльність Товариства не допускається, окрім випадків, передбачених Конституцією України та законами України.

Україна як учасник Женевських конвенцій 1949 р. про захист жертв війни та Додаткових протоколів до них 1977 р, підтримує гуманітарну та доброчинну спрямованість діяльності Товариства і Міжнародного червонохресного руху.

Сплата внеску за членство Товариства в Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, які щорічно передбачаються у законі про Державний бюджет України.

Органи державної влади та місцевого самоврядування у межах своїх повноважень та можливостей сприяють Товариству, його органам і місцевим організаціям у здійсненні ними статутних завдань, підтримують їх гуманітарну і доброчинну діяльність. Громадяни України, а також підприємства, установи та організації, розташовані в Україні, незалежно від форм власності та видів діяльності, надають Товариству, його органам і місцевим організаціям, а також особам, які виконують доручення Товариства, необхідну допомогу.

Товариство, його місцеві організації, створені (засновані) ними підприємства звільняються від сплати податків та інших платежів згідно із законодавством.

Із суми коштів або вартості майна, добровільно перерахованих (переданих) юридичними і фізичними особами Товариству та його місцевим організаціям, сплачуються податки, збори (обов'язкові платежі) згідно із законодавством.

Товари та матеріальні цінності, які надходять, у тому числі і з-за кордону, Товариству, його органам та місцевим організаціям як гуманітарна чи доброчинна допомога, тобто без мети одержання прибутку, розподіляються і використовуються Товариством, його органами та місцевими організаціями безоплатно виключно для виконання статутних завдань Товариства. За такі товари та матеріальні цінності не сплачуються податки, мито і митні збори відповідно до законодавства.

Служба розшуку Товариства отримує послуги, що надають підприємства поштового, телеграфного, телефонного та інших видів зв'язку (для розшукування могил військовополонених та громадян, які пропали безвісти внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій; возз'єднання сімей, повернення біженців додому; встановлення факту нацистського переслідування у роки війни), з відшкодуванням витрат на них за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та межах ліміту, що встановлює Кабінет Міністрів України.

Товариство як юридична особа має право виступати учасником цивільно-правових відносин, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями у межах належних йому коштів та іншого майна. Створені Товариством органи та місцеві організації відповідають за своїми зобов'язаннями в межах коштів та іншого майна, переданого їм Товариством. Товариство може мати у власності кошти, відокремлене та інше майно, потрібні для здійснення його статутної діяльності.

Товариство набуває права власності на кошти та інше майно, передані йому засновниками, членами Товариства, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, набуті від вступних та членських внесків, пожертвувані чи передані фізичними і юридичними особами, громадськими, релігійними організаціями, а також на майно, придбане за власні кошти чи на інших підставах, не заборонених законодавством.

З метою виконання своїх статутних завдань Товариство, його органи та місцеві організації можуть здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, а також заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

Прибутки, одержані підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у власності Товариства, його органів та місцевих організацій, використовуються виключно на виконання статутних завдань Товариства, враховуючи адміністративно-господарські витрати, пов'язані з діяльністю Товариства, його органів та місцевих організацій.

Товариство, його органи та місцеві організації, а також створені (засновані) ним підприємства, установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність відповідно до законодавства, зареєструватися у встановленому порядку в органах державної податкової служби. Ці юридичні особи обліковують кошти для господарської діяльності (як у національній, так і в іноземній валюті) на окремих банківських рахунках.

Товариство має право отримувати у порядку спадкування або як дарунок рухоме і нерухоме майно, а також кошти (активи) від юридичних та фізичних осіб України, іноземних держав та міжнародних організацій. Усе рухоме і нерухоме майно, а також активи, які належать Товариству на праві власності згідно зі статутом Товариства та законодавством, використовуються тільки Товариством або за його дорученням його органами та місцевими організаціями.

Майно та кошти Товариства, його місцевих організацій та створених (заснованих) ними підприємств, установ, організацій без згоди Товариства не можуть бути вилучені чи розподілені, крім випадків та у порядку, встановлених законом.

Кошти та інше майно Товариства, його органів і місцевих організацій, створених (заснованих) Товариством підприємств, установ, організацій у разі їх ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Товариства. Такі майно та кошти використовуються Товариством за рішенням його статутних органів виключно для виконання визначених статутом Товариства цілей, а у випадках, передбачених законом, спрямовуються у дохід держави.

Відповідно до закону та у порядку, встановленому статутом Товариства, з'їзд, правління, Президія правління Товариства можуть достроково припинити повноваження створених ними органів та місцевих організацій Товариства, організацій та заснованих ними підприємств, а також призначених чи обраних ними осіб (працівників та добровольців) у разі порушення ними законодавства.

На всіх працівників Товариства, які працюють за трудовим договором у системі Товариства, поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування. Правове регулювання відпусток працівників Товариства здійснюється згідно із законодавством. Медичні працівники патронажної служби Товариства мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу в шкідливих і важких умовах праці та за особливий характер праці. Порядок надання таких відпусток, їх тривалість та умови оплати встановлює Кабінет Міністрів України.

Товариство самостійно вирішує питання визначення умов та оплати праці працівників органів і місцевих організацій Товариства, які працюють за трудовими договорами (угодами, контрактами), та заохочення добровольців згідно із законодавством про оплату праці.

З керівниками структурних підрозділів та іншими відповідальними працівниками Товариства укладаються трудові договори у формі контракту відповідно до Кодексу законів про працю України та статуту Товариства.

Подібний статус має і Національний олімпійський комітет України.

Національний олімпійський комітет України (НОК) - неприбуткова всеукраїнська громадська організація, з необмеженим часом дії, що діє згідно з Конституцією України, Олімпійською хартією, Законом України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством України.

Емблема НОК України є неподільною композицією, що складається з олімпійських кілець синього кольору, які розташовуються над малим Державним гербом України золотого кольору на синьому фоні. Емблема НОК України затверджена Виконавчим комітетом МОК 15 червня 1992р. Емблема зареєстрована як знак для товарів і послуг НОК України і охороняється законом.

Використання атрибутів НОК України має сприяти розвитку олімпійського руху і не принижувати його гідності: будь-який зв'язок між атрибутами НОК України і товарами або послугами забороняється, якщо такий зв'язок не відповідає фундаментальним принципам Олімпійської хартії, Статуту або ролі НОК України.

Держава і засновники не несуть відповідальності за зобов'язаннями НОК України, так само як і НОК України не відповідає за зобов'язаннями держави і засновників.

НОК України здійснює свою діяльність на території України. НОК України має місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються Статутом НОК і своїми положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Виконкомом.

Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки мають зареєструватися у встановленому законом порядку. Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

Офіційною мовою НОК України є українська, а в міжнародних відносинах використовуються офіційні мови МОК.

Метою діяльності НОК України є розвиток, зміцнення та захист олімпійського руху в Україні, сприяння духовному взаємозбагаченню людей, поширення обміну цінностями національної культури під знаком ідей і принципів олімпізму, у співробітництві з державними, громадськими та іншими організаціями на засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту й олімпійського руху та захист інтересів своїх членів.

НОК України має виключне право представляти Україну в Олімпійських іграх та на регіональних, континентальних і світових комплексних змаганнях, які відбуваються під патронатом МОК. Крім того, НОК України зобов'язаний брати участь в іграх Олімпіад шляхом направлення атлетів.

НОК України формує, організовує та очолює відповідні делегації на Олімпійські ігри і на регіональні, континентальні та світові комплексні спортивні змагання, що відбуваються під патронатом МОК та ЄОК. НОК України вирішує питання про заявки атлетів, що пропонуються відповідними НСФ з олімпійських видів спорту. Такий відбір має базуватися не тільки на спортивних досягненнях атлета, а й також на його здатності бути прикладом спортивній молоді України. НОК України має забезпечити, щоб такі заявки, запропоновані НСФ з олімпійських видів спорту, відповідали у повному обсязі положенням Олімпійської хартії.

НОК України дбає про екіпіровку, проїзд та розміщення членів своїх делегацій на Олімпійських іграх. НОК України укладає на користь останніх контракти відповідного страхування, що покриває ризик від нещасних випадків (смерті, інвалідності, хвороби, медичних і фармакологічних витрат) та цивільної відповідальності перед третіми особами, а також несе відповідальність за поведінку членів своїх делегацій.

НОК України ставить перед собою такі завдання:

 • розвивати і захищати олімпійський рух в Україні;
 • забезпечувати дотримання та виконання норм і правил Олімпійської хартії в Україні, положень Етичного кодексу МОК;
 • сприяти зміцненню авторитету і підвищенню престижу українського спорту на міжнародній арені;
 • захищати інтереси олімпійського руху України у відносинах з міжнародними спортивними організаціями;
 • сприяти діяльності суб'єктів олімпійського руху в Україні;
 • сприяти вивченню і збереженню олімпійської історії і традицій України шляхом поширення олімпійської освіти і культури;
 • співпрацювати з національними та міжнародними урядовими і неурядовими структурами з метою виконання статутних завдань;
 • брати участь у програмах олімпійської солідарності;
 • здійснювати справедливий відбір та комплектування складу олімпійської команди;
 • забезпечити виконання положень Всесвітнього антидопінгового кодексу, брати участь у боротьбі проти використання у спорті заборонених речовин і процедур та брати участь у міжнародній боротьбі проти наркоманії;
 • сприяти підготовці олімпійських резервів та розвитку спорту вищих досягнень і спорту для всіх в Україні;
 • сприяти підготовці спортсменів для участі у спортивних заходах на національному та міжнародному рівнях;
 • пропагувати основні принципи олімпізму на національному рівні та сприяти впровадженню олімпізму у програми фізичного виховання і спорту в закладах освіти;
 • сприяти проведенню Олімпійського дня України, відкритого для іноземних спортсменів та представників української діаспори;
 • сприяти гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їх здоров'я;
 • вважати своїм обов'язком боротьбу проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншими ознаками, що є несумісним із належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри;
 • брати участь у дослідницькій та освітній діяльності в галузі спорту, допомагати у навчанні спортивних адміністраторів шляхом організації курсів, а також забезпечувати, щоб такі курси робили внесок у пропагування фундаментальних принципів олімпізму;
 • захищати виключні права МОК на використання олімпійського символу, прапору, гасла, емблеми та гімну, а також в інтересах МОК забезпечити захист найменувань "Олімпійський" та "Олімпіада";
 • всіляко заохочувати, за допомогою відповідних заходів, підвищення ролі жінок у спорті на всіх рівнях і в усіх структурах, особливо у виконавчих органах національних і міжнародних спортивних організацій шляхом суворого дотримання принципу рівноправ'я чоловіків та жінок;
 • протидіяти будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом або атлетами;
 • стежити за тим, щоб заходи, які проводяться під патронатом НОК України, відбувалися в умовах, що демонструють відповідальну турботу про навколишнє середовище; вживати заходів для прояву такої турботи у своїй діяльності та навчати цьому всіх тих, хто причетний до олімпійського руху;
 • зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та релігійного походження, що може заважати НОК України дотримуватися положень Олімпійської хартії.

Членство в НОК України є добровільним і може бути індивідуальним, почесним та доброчинним.

Індивідуальними членами НОК України можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, визнають Статут НОК України і Олімпійську хартію, підтримують його діяльність. Члена НОК України персонально не відповідають за борги та обов'язки НОК України.

До складу НОК України обираються фізичні особи:

 • представники національних федерацій України з олімпійських видів спорту (по два від кожної), які утворюють більшість на Генеральній асамблеї та у Виконкомі;
 • атлети - учасники Олімпійських ігор (п'ятнадцять осіб), які повинні залишити НОК України після закінчення третьої олімпіади з моменту останніх Олімпійських ігор, в якій вони брали участь;
 • представник (один) Олімпійської академії України;
 • представники (по одному) осередків НОК України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
 • представники (по одному) фізкультурно-спортивних товариств і організацій, а також організацій управління фізичною культурою та спортом Міністерства оборони та Міністерства освіти;
 • представники інших суб'єктів олімпійського руху в Україні.

Будь-який член НОК України, котрий іде у відставку, за пропозицією Виконкому може бути обраним Генеральною асамблеєю почесним членом НОК України за особливі заслуги. Почесні члени запрошуються для відвідування засідань Генеральної асамблеї та інших заходів, що проводяться під егідою НОК України, де вони мають право консультативного голосу.

За пропозицією Виконкому Генеральна асамблея може обрати членом-доброчинцем НОК України високоповажних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток олімпійського руху в Україні. Вони запрошуються для відвідування засідань Генеральної асамблеї та інших заходів, що проводяться під егідою НОК України. Члени-доброчинці не мають права голосу.

До складу НОК України та Виконкому входять члени МОК в Україні. Члени НОК України є представниками НОК України на територіях, в організаціях, суб'єктах, які їх рекомендували.

Члени НОК України мають право:

 • брати участь у заходах, які здійснює НОК України;
 • вносити пропозиції про включення до порядку денного Генеральної асамблеї, Виконкому питань для обговорення;
 • обирати та бути обраними в органи управління НОК України;
 • вносити пропозиції до органів управління НОК України;
 • отримувати інформацію про діяльність НОК України;
 • брати участь, за дорученням Виконкому, у роботі нарад, конференцій і конгресів, що скликають суб'єкти олімпійського руху в Україні;
 • звертатися до відповідних органів НОК України за наданням допомоги;
 • вийти з членів НОК України у будь-який час за власним бажанням.

Члени НОК України зобов'язані:

 • дотримуватися вимог Статуту НОК України, Олімпійської хартії, Всесвітнього антидопінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;
 • брати активну участь у діяльності НОК України;
 • своєчасно сплачувати членські внески, якщо їх запровадить Генеральна асамблея;
 • здійснювати виконання відповідних рішень Генеральної асамблеї та інших виборних органів НОК України;
 • брати участь у сесіях Генеральної асамблеї НОК України;
 • за потреби інформувати Виконком НОК України про свою діяльність, стосовно членства в НОК України;

Кожний індивідуальний член НОК України має один голос.

Повноваження та термін дії мандатів членів НОК України затверджуються на звітно-виборних сесіях Генеральної асамблеї на кожні наступні чотири роки. Члени НОК України виконують свої обов'язки на громадських засадах, але їм компенсуються витрати на проїзд, проживання та ін. під час виконання своїх обов'язків.

Членство у НОК України припиняється у разі:

 • закінчення повноважень відповідного представництва;
 • виключення на підставі рішення Генеральної асамблеї за систематичне невідвідування її засідань, а також за невиконання інших членських обов'язків;
 • ліквідації НОК України;
 • припинення діяльності федерації або організації, яка рекомендувала члена до складу НОК України;
 • добровільного письмового прохання про відставку на ім'я президента. Перед тим, як прийняти відставку, Виконком може заслухати члена НОК України, що подає у відставку;
 • визнання судом члена НОК України недієздатним або таким, який зник безвісти;
 • смерті.

Член, почесний член або член-доброчинець, виключений із МОК, не може бути членом НОК України.

Член НОК України, права й інтереси якого, на його думку, порушені будь-яким виборним органом чи посадовою особою НОК України, має право оскаржити таке рішення до відповідної комісії, Виконкому, Генеральної асамблеї. Рішення Генеральної асамблеї можна оскаржувати протягом 21 дня до Міжнародного спортивного арбітражного суду.

НОК України має виключне право:

1) заявляти для участі в Олімпійських іграх учасників, тренерів, інструкторів або офіційних осіб, які мають діяти згідно із Олімпійською хартією, а також відповідно до правил МСФ.

Заявлені особи мають поважати дух чесної гри без жорстокості та відповідно поводитися на спортивному майданчику і поважати та діяти згідно з усіма аспектами Всесвітнього анти-допінгового кодексу. НОК України має використовувати таке право тільки за рекомендаціями за заявками від НСФ з олімпійських видів спорту. Якщо НОК України підтверджує їх, то він повинен надіслати такі заявки до ОКОІ. ОКОІ має підтвердити їх отримання. НОК України повинен перевірити достовірність заявок, які запропоновані НСФ з олімпійських видів спорту, та забезпечити, щоб ніхто не був виключений з расових, релігійних або політичних мотивів або з мотивів інших форм дискримінації. НОК України посилає на Олімпійські ігри тільки тих учасників, які достатньо підготовлені до міжнародних змагань високого рівня;

2) визнавати організації, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови:

 • функціонування таких організацій на національному рівні;
 • відповідності діяльності таких організацій та їх статутів, схвалених відповідними МСФ, положенням і вимогам Олімпійської хартії;
 • дотримання такими організаціями положень Всесвітнього антидопінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;
 • створення таких організацій відповідно до законодавства України та вимогами відповідних МСФ, які визнані МОКом;
 • наявності статусу юридичної особи в Україні або легалізації іншим чином у порядку, передбаченим чинним законодавством України;

3) пропонувати і визначати, який одяг та уніформу носитимуть члени їхніх делегацій на Олімпійських іграх та на всіх інших спортивних змаганнях і церемоніях, які до них належать;

4) призначати:

 • аташе, завданням якого є посередництво між НОК України та ОКОІ з метою вирішення питань підготовки й участі делегації НОК України в Олімпійських іграх;
 • шефа місії, який протягом Олімпійських ігор несе відповідальність за учасників, офіційних представників та інший персонал команд НОК України. Він також у встановленому порядку порушує питання перед ОКОІ про позбавлення акредитації на Олімпійських іграх.

НОК України має право:

 • формулювати на адресу МОК пропозиції змін до Олімпійської хартії та олімпійського руху взагалі, включаючи організацію та проведення Олімпійських ігор;
 • співпрацювати у підготовці олімпійських конгресів;
 • брати участь у діяльності комісій МОК на прохання останнього;
 • визначати місто, яке може подавати заявку на організацію Олімпійських ігор в Україні;
 • створювати та мати осередки НОК України в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі з правом представляти НОК України на відповідній території на підставі положень, що приймаються їх керівними органами і затверджуються Виконкомом. Положення осередків НОК України не мають суперечити Статуту НОК України, Олімпійській хартії та чинному законодавству України;
 • здійснювати господарську діяльність шляхом створення суб'єктів господарювання;
 • вчиняти будь-які правочини відповідно до чинного законодавства.

НОК України може вступати у міжнародні громадські та інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, вчиняти відповідні правочини, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.
 Органи футбольного правосуддя
Органами здійснення футбольного правосуддя у ФФУ є Контрольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції) та Апеляційний комітет (орган другої інстанції).


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр