на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України

З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови:

 • функціонування таких суб'єктів на національному рівні;
 • здійснення такими організаціями специфічної та реальної спортивної діяльності та наявності членства у відповідній МСФ, яка визнана МОКом;
 • відповідності діяльності таких організацій та їх статутів, що схвалені відповідними МСФ, положенням та вимогам Олімпійської хартії;
 • дотримання такими організаціями положень Всесвітнього антидопінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;
 • створення таких організацій відповідно до законодавства України та вимог відповідних МСФ, які визнані МОКом;
 • наявності статусу юридичної особи в Україні.

НОК України не має визнавати більше, ніж одну Національну спортивну федерацію з кожного виду спорту, котрий керується такою Міжнародною спортивною федерацією, перелік яких визначений у правилі 51 Олімпійської хартії.

Органами управління НОК України є:

 1. Генеральна асамблея;
 2. Виконавчий комітет;
 3. Президент.

Вищий орган управління НОК України - Генеральна асамблея. Вона складається з членів НОК України і проводить свої засідання не менше одного разу на рік. До виключної компетенції Генеральної асамблеї належить вирішення таких питань:

 • затвердження Статуту НОК України;
 • затвердження змін та доповнень до Статуту НОК України;
 • визначення основних напрямів діяльності та розвитку НОК України;
 • розвитку олімпійського руху в Україні; прийняття основоположних та обов'язкових для всіх членів рішень з питань діяльності НОК України;
 • надання визнання НОК України суб'єктам олімпійського руху;
 • визначення персонального та кількісного складу НОК України, віце-президентів та Виконкому;
 • заслуховування і затвердження звітів президента, Виконкому, ревізійної комісії;
 • затвердження кошторису грошових доходів та витрат за рік, що закінчився, поточного кошторису фактичних грошових доходів та витрат у році проведення Генеральної асамблеї та плану бюджету на наступний рік;
 • проведення один раз на чотири роки звітно-виборної сесії для прийняття до членів НОК України, обрання або переобрання президента, першого віце-президента, віце-президентів, генерального секретаря, членів Виконкому та ревізійної комісії;
 • запровадження членських внесків, затвердження їх розміру та порядку сплати;
 • затвердження Почесної відзнаки НОК України та положення про неї;
 • обрання почесних членів та членів-доброчинців;
 • прийняття рішення про припинення діяльності НОК України, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

До компетенції Генеральної асамблеї належать такі питання:

 • застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб'єктів олімпійського руху в порядку та за механізмом, передбаченими Положенням про етико-дисциплінарну комісію НОК України, а саме: призупинення повністю або частково повноважень на визначений термін за порушення вимог статуту, Олімпійської хартії і чинного законодавства або здійснення аморального вчинку чи дії, що завдали шкоди НОК України;
 • тимчасове або постійне позбавлення визнання за порушення вимог, Олімпійської хартії і чинного законодавства або вчинення дій, що завдали шкоди НОК України (до прийняття Генеральною асамблеєю рішення про виключення Виконком може попередньо позбавити відповідного члена НОК України всіх або частини прав, прерогатив та посад, які виходять з його членства);
 • вирішення інших питань діяльності НОК України.

Позачергова сесія Генеральної асамблеї скликається на вимогу Президента або не менше однієї третини членів НОК України. Місце проведення сесії Генеральної асамблеї визначає Виконком, а позачергової сесії - президент.

Генеральна асамблея НОК України має право приймати рішення лише з питань, що виносять на порядок денний, та за присутності не менше половини її членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів НОК України, крім рішень з питань реорганізації та ліквідації НОК України, внесення змін та доповнень до статуту, які приймаються за присутності не менше 2/3 членів НОК України більшістю у 2/3 голосів присутніх. Не дозволяється голосування за довіреністю. Генеральна асамблея має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості присутніх членів НОК України. На Генеральній асамблеї головує президент, а за його відсутності - один із віце-президентів за дорученням президента. Під час підрахунків необхідної більшості голосів до уваги не беруться голоси тих хто утримався, порожні або зіпсовані бюлетені. За однакової кількості голосів вирішальним є голос президента або головуючого.

При вирішенні питань стосовно Олімпійських ігор до уваги беруться лише голоси членів Виконкому та представників НСФ з олімпійських видів спорту.

Виконком обирається за пропозицією президента терміном на 4 роки з членів НОК України Генеральною асамблеєю, на якій визначається його кількісний склад.

Виконком утворюється з: президента; віце-президентів, один з яких перший; представників НСФ з олімпійських видів спорту, які мають становити більшість у складі Виконкому; членів МОК в Україні; Генерального секретаря; представника Олімпійської академії України; представників Етико-дисциплінарної комісії та Комісії атлетів; інших членів, які обрані Генеральною асамблеєю.

Завдання виконкому:

 • вносити на розгляд звітно-виборної Генеральної асамблеї пропозиції щодо кількісного та персонального складу НОК України;
 • керувати поточною діяльністю НОК України в період між Генеральними асамблеями;
 • наглядати за дотриманням членами НОК України положень Статуту НОК України, норм Олімпійської хартії, чинного законодавства України;
 • визначати питання порядку денного чергових або позачергових сесій Генеральної асамблеї;
 • здійснювати контроль за дотриманням осередками НОК України положень про них;
 • вирішувати поточні питання фінансово-господарської діяльності НОК України;
 • приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію осередків НОК України, госпрозрахункових установ, підприємств, організацій, затверджувати їхні статути і положення;
 • забезпечувати виконання рішень Генеральної асамблеї;
 • за пропозицією президента затверджувати коло повноважень першого віце-президента, віце-президентів та інших членів Виконкому;
 • розробляти пропозиції з різних питань функціонування НОК України;
 • приймати рішення про нагородження Почесною відзнакою та іншими нагородами НОК України;
 • вирішувати питання про надання патронату за такими умовами, які він вважає доцільними, національним або регіональним комплексним спортивним змаганням за умови, що вони відбуватимуться із суворим дотриманням Олімпійської хартії і організовуватимуться під контролем НОК України або суб'єктів олімпійського руху. Патронат НОК України може бути наданий і іншим заходам за умови, що такі заходи відповідають завданням олімпійського руху;
 • створювати постійні комісії або комісії, що скликаються за потреби, та робочі групи; визначати коло їх обов'язків, приймати рішення про їх розпуск. Постійними комісіями НОК України є Комісія атлетів та Етико-дисциплінарна комісія, персональний склад, порядок обрання, коло повноважень та інші засади функціонування яких визначаються положеннями про них. Виконком має право делегувати Етико-дисциплінарній комісії свої повноваження повністю чи частково з питань накладення етико-дисциплінарних санкцій.
 • застосовувати етико-дисциплінарні санкції до суб'єктів олімпійського руху в порядку та за механізмом, передбаченими Положенням про Етико-дисциплінарну комісію, а саме; попередження, догану, тимчасове припинення фінансування, недопущення до змагань.

Порядок та механізм застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб'єктів олімпійського руху передбачено положенням про Етико-дисциплінарну комісію.

На засіданнях Виконкому головує президент, а за його відсутності - один із віце-президентів за дорученням президента. Виконком має право приймати рішення лише за присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівністю голосів вирішальним є голос президента або головуючого. У терміновому випадку президент або за його дорученням один із віце-президентів може запропонувати прийняття рішення голосуванням шляхом опитування. Якщо загальна кількість отриманих відповідей у визначений термін не менше ніж половина загальної кількості членів Виконкому плюс один, і якщо кількість відповідей, що отримуються на користь запропонованого рішення, досягає потрібної більшості, то таке рішення вважається прийнятим.

Засідання Виконкому проводяться не менше одного разу на три місяці і можуть скликатися позачергово за рішенням президента або на вимогу не менше однієї третини складу Виконкому. За потреби Виконком може прийняти рішення про проведення засідання в закритому режимі та про порядок голосування.

Президент обирається із членів НОК України Генеральною асамблеєю терміном на 4 роки. Президент може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду президента від суб'єктів олімпійського руху в Україні припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборної Генеральної асамблеї.

На час, коли президент не може виконувати свої обов'язки, їх виконує перший віце-президент, або за дорученням президента один із віце-президентів.

Президент має право:

 • очолювати Виконком;
 • готувати і скликати засідання Виконкому, головувати на них;
 • представляти НОК України в Україні та за кордоном;
 • підписувати угоди та інші документи від імені НОК України;
 • розпоряджатися коштами та майном НОК України відповідно до рішень Генеральної асамблеї, Виконкому та статутних завдань НОК України від його імені;
 • репрезентувати олімпійський рух України та захищати його інтереси;
 • керувати виконанням програм НОК України;
 • затверджувати штатний розклад та чисельність штатного апарату НОК України, встановлювати розміри посадових окладів;
 • укладати контракти зі штатними працівниками у випадках передбачених законом;
 • готувати пропозиції до Генеральної асамблеї щодо кандидатур першого віце-президента, віце-президентів, генерального секретаря та членів Виконкому;
 • вносити на затвердження Виконкому пропозиції щодо кола повноважень першого віце-президента, віце-президентів, генерального секретаря та інших членів Виконкому;
 • виконувати інші функції стосовно рішень Генеральної асамблеї та Виконкому.

Віце-президенти. Перший віце-президент, віце-президенти за пропозицією президента обираються Генеральною асамблеєю терміном на 4 роки та виконують свої обов'язки, що пропонує президент і затверджує Виконком, керуючись статутом.

Генеральний секретар за пропозицією президента обирається Генеральною асамблеєю терміном на 4 роки. Генеральний секретар несе відповідальність за діяльність штатного апарату НОК України, а також виконує такі функції:

 • складає проект щорічного звіту діяльності Виконкому;
 • за дорученням президента представляє НОК України у різних інстанціях;
 • підписує документи від імені НОК України;
 • відповідає за конкретні заходи щодо здійснення економічних програм НОК України та використання його фондів;
 • складає і підписує разом із президентом протоколи офіційних засідань;
 • забезпечує підготовку документів відповідно до рішень Генеральної асамблеї та Виконкому;
 • організовує роботу за веденням і зберіганням документації та архіву НОК України.

Ревізійна комісія НОК України обирається Генеральною асамблеєю з трьох членів НОК України терміном на 4 роки. Члени Ревізійної комісії обирають голову та секретаря зі свого складу. За наявності суперечностей щодо тлумачень положень Статуту НОК і Олімпійської хартії, слід надавати перевагу положенням останньої.

Припинити діяльність НОК України можна шляхом його реорганізації (злиття, поділу, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації.

Реорганізація НОК України відбувається за рішенням Генеральної асамблеї. При цьому вся сукупність прав і обов'язків переходить до його правонаступників.

НОК України ліквідується: за рішенням Генеральної асамблеї; за рішенням суду.

Кошти та майно НОК України у разі його ліквідації мають передаватися іншій неприбутковій організації відповідного зразка або зараховуватися до доходу держави.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.
 Органи футбольного правосуддя
Органами здійснення футбольного правосуддя у ФФУ є Контрольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції) та Апеляційний комітет (орган другої інстанції).


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр