на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Роль інтелекту у філософських концепціях цивілізації  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Інтелектуальна власність

Роль інтелекту у філософських концепціях цивілізації

Історія суспільства - це розвиток людської цивілізації, що проходила певні етапи і закономірні стадії соціального поступу. Поняття "цивілізація" формувалося історично, а філософи в різні часи вкладали в нього різний зміст.

Вперше даний термін було вжито в епоху Просвітництва у Франції Мірабо-старшим в опублікованому в 1756 р. трактаті "Друг людей" у значенні близькому за змістом поняттям "духовність", "розум", "справедливість". На деякий час цивілізація стала синонімом культури - рівня розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, який виражається у створюваних нею духовних цінностях.

Німецькі філософи ХVІІІ-ХІХ ст. розмежовували поняття культури і цивілізації та вважали, що в процесі розвитку суспільства їх взаємодія є суперечливою. Так, на думку І. Канта цивілізація була лише зовнішнім "технічним типом культури". Ф.Ніцше стверджував, що розвиток цивілізації неухильно призводить до деградації та духовної загибелі суспільства. О.Шпенглер в опублікованій у 1918 р. першій частині книги "Занепад Європи" запропонував визначення цивілізації як стадії занепаду і вмирання культури, втрати людством творчих сил.

Засновники марксистської філософії (К.Маркс, Ф.Енгельс). розглядали цивілізацію як результат досягнень матеріальної і духовної культури, типи якої визначаються змістом суспільно-економічних формацій. Говорячи про ступені розвитку світової цивілізації, вчені підкреслювали її конкретно-історичний характер, обумовлений рівнем розвитку суспільного виробництва.

Соціологи, політологи, історики ХХ ст. найчастіше під цивілізацією мали на увазі сукупність унікальних економічних, соціальних, політичних, духовних, моральних, психологічних, ціннісних та інших структур, які відрізняють одні історичні спільноти людей від інших. Тобто, поняття "цивілізація" означало в першу чергу рівень соціального прогресу суспільства на певному історичному етапі його розвитку. Прикладом такого розуміння цивілізації може бути теорія "стадій росту" американського соціолога У. Ростоу і концепція "трьох хвиль" американського футуролога Е.Тоффлера.

Ростоу в своїх працях "Стадії економічного росту. Некомуністичний Маніфест" і "Політика і стадії росту" обґрунтував п'ять стадій суспільного розвитку

  1. традиційне або аграрне суспільство;
  2. перехідне суспільство, коли створювалися передумови індустріальної революції;
  3. суспільство промислової революції ("стадія зрушення");
  4. стадія зрілості індустріального суспільства;
  5. постіндустріальне суспільство як ера високого масового споживання.

Тоффлер свою політичну концепцію виклав у трилогії "Футурошок", "Третя хвиля" і "Зміщення влади". У першій книзі він відзначив, що політичним наслідком для суспільства має бути розширення демократії, а в другій представив історію у вигляді " трьох хвиль цивілізації", які послідовно змінюють одна одну перша призводить до встановлення сільськогосподарської цивілізації, друга - індустріальної, третя інформаційної. "Третя хвиля" характеризується домінуванням засобів масової інформації та використанням наукових досягнень у всіх без винятку сферах суспільного життя.

Основою цих концепцій є лінійно-стадіальне розуміння цивілізації вона є стадією у процесі поступального розвитку людства до єдиної світової цивілізації, для якої характерні такі атрибути, як правова держава, реалізація широкого кола прав і свобод людини; автономія особистості, взаємна відповідальність суспільства й особи.

Європоцентристські лінійно-стадіальні схеми заперечує теорія локальних цивілізацій, в якій поняття цивілізації використовується для характеристики конкретного суспільства як соціокультурного утворення. Ще у 1819 p. поняття "цивілізація" почало вживатися у Франції в множині. Впродовж 3-4-х pp. XIX ст. зміцніли погляди про багатоманітність шляхів розвитку різних народів, роль релігії у зародженні цивілізацій і про строкатість вірувань як причину різноманітних образів локальних цивілізацій. Через 100 років англійський історик і філософ А. Тойнбі опублікував багатотомну працю "Пізнання історії", де він виокремив і охарактеризував кілька типів цивілізацій. Насамперед, це цивілізації "первинні" - нерозвинуті, пристосовані до життя у певних географічних умовах, слабкі, які легко виникають і легко гинуть. Другий тип - "вторинні" цивілізації, які виникають у відповідь на "виклик", що змінив умови їхнього початкового існування. Нарешті, "третинні" цивілізації - виникають на основі формування єдиних релігій і церков із "вторинних" цивілізацій.

У 1958 р. англійський соціолог Май ici Янг в антиутопії "Піднесення мерітократії, 1870-2033" описав футуристичне суспільство, в якому суспільна позиція визначалась коефіцієнтом інтелекту (IQ), що призвело до революції. У книзі було вперше використано (принизливо) термін "мерітократія".

Пізніше у терміна з'явилося позитивне значення, яке взяли на озброєння прихильники загальної рівності можливостей. Д. Белл у своїй книзі "Майбутнє постіндустріальне суспільство" (1973 р.) зазначав, що мерітократія дозволить усунути бюрократію, а також змінити соціальну структуру суспільства в цілому. Схожих поглядів дотримувалися також представники неоконсерватизму в західній соціології (З. Бжезинський).

Мерітократія - влада гідних або достойновладдя від лат meritas — гідний та грец. кратос — влада - система суспільних відносин, в якій особа оцінюється та отримує визнання за особисті досягнення, а на владні посади обираються та призначаються виключно найкомпетентніші люди, незалежно від їхньої статі, етнічного чи соціального походження, партійної належності, релігійних переконань чи матеріального стану.

Мерітократичне суспільство - це справедливе суспільство рівних можливостей та гідного життя для всіх, побудоване на принципі "від кожного за здібностями, кожному за заслугами, а нужденним за потребами" (не плутати з соціалістичним принципом "від кожного за здібностями, кожному за працею" - праця може бути не ефективною, та з комуністичним "від кожного за здібностями, кожному за потребами" - потреби у всіх різні).

На думку ряду дослідників, Китай в деякі періоди історії був близький до реалізації мерітократичної системи. Так, за часів династії Сун широко використовувалася триступенева система іспитів, за допомогою якої на роль правителів відбиралися претенденти, краще за інших розуміють мистецтво, конфуціанство та адміністративні проблеми.

У 2012 р. в Києві зареєстровано Мерітократичну партію України.

Розвиток науки показав, що всі концептуальні підходи мають рівні права на існування. Сучасні філософи розглядають цивілізацію як універсальне поняття, що визначає зміст усіх суспільних процесів і лежить в основі класифікації історичних етапів розвитку суспільства. Під цивілізацією розуміють не лише результати матеріальної і духовної діяльності людей. Цивілізація поєднує в собі перетворену людиною природу та засоби цього перетворення, людину, що здатна жити і діяти в окультуреному середовищі, а також сукупність суспільних відносин як форм соціальної організації культури, що забезпечують її існування та розвиток. Таким чином, в основі сучасної теорії цивілізації лежить діяльнісний підхід, який вирішальну роль у цивілізаційному процесі відводить інтелекту людини, здатної генерувати ідеї, створювати й опановувати нове.

IQ - intelligence quotient - коефіцієнт інтелекту

Ідея, що людський розум можна виміряти, з'явилася у XIX ст. Довгий час існувала думка, що на землі є невелика кількість геніїв, а інтелектуальний рівень решти людства є приблизно однаковим. Останнє твердження відносилося тільки до європейців - африканці та інші "дикуни" автоматично вважалися менш розвиненими.

Технологічна революція змусила вчених задуматися про наукові теорії інтелекту. Поява генетики, і особливо публікація теорії Ч. Дарвіна в 1859 p., спонукали дослідників звернути увагу на фізичні і генетичні фактори, що визначають ступінь інтелекту.

Саме з цього напряму виникла наука, яка виявилася однією з найбільших помилок XIX ст. - френологія. Ідея, що людські характеристики, у тому числі інтелект, можна буквально "виміряти", оцінюючи розмір і форму голови, тривалий час була дуже популярною.

Пізніше, в результаті численних експериментів, постулати френології були повністю спростовані. Однак, ця теорія внесла вклад у вивчення інтелекту. Англійський вчений Ф.Голтонбув одним з найвідоміших прихильників френології і вважав, що тільки генетика впливала на інтелект. Оскільки навчання не впливало на розумність людини, Голтон пропонував заснувати у Британській Імперії євгенічну програму, щоб за допомогою селекції вивести більш "високоякісну" людину. Пізніше ідеї Голтона були прийняті на озброєння нацистами.

На початку XX ст. один з учнів Голтона, Дж.Котелл, вирішив використовувати більш систематичні способи вимірювання інтелекту Саме він опублікував перші "інтелектуальні іспити", як він їх називав, які використовували об'єктивні критерії.

У теж час у Франції, уряд доручив психологу А.Біне розробити тести для визначення розумових здібностей дітей, з метою розділення "нормальних" і "відсталих" дітей. Біне розробив тест, який залишається популярним дотепер, під назвою "Ай-Кью Тест" (IQ test).

Тест відрізнявся тим, що показував не абсолютний рівень інтелекту, а давав оцінку розуму дитини в порівнянні з іншими дітьми його віку. Чим старша дитина, тим меншою мірою вік міг вплинути на оцінку. Результати тесту розподілялись на декілька категорій. Оцінка вище 140-150 балів означала, що тест пройшов геній, 110-140 балів свідчили про високий рівень інтелекту, 90-110 — про середній рівень, 75 балів і нижче - про нерозвинені розумові здібності.

Тест швидко перетнув національні кордони і став популярним в США. У 1917 р. збройні сили США почали використовувати IQ-тести для класифікації солдатів. Подібний іспит пройшли більше 2 млн. чоловік. Незабаром IQ-тести взяли на озброєння університети та приватні компанії, які стали застосовувати їх для перевірки абітурієнтів і потенційних співробітників.

У 1967-1970 pp. репутація IQ-тестів сильно постраждала. Експерименти показали, що існують різні види інтелекту і що неможливо об'єктивно виміряти таке суб'єктивне поняття як людський розум. Крім того з'ясувалося, що результат тесту можна значно поліпшити за допомогою простих тренувань - тобто, результат випробування не відображає реального стану справ. Тому навчальні заклади та приватні фірми перестали користуватися цими тестами. Головною причиною цього стали судові позови "скривджених" випробуваних, які вважали, що результат тесту не відображав їх дійсних можливостей

Втім, IQ-тест залишається популярним - хоча й неформальним - способом вимірювання інтелекту. Для прикладу, міжнародний клуб Mensa International приймає в свої ряди людей, що володіють найбільшим коефіцієнтом інтелекту. На даний час членами Mensa є більше 100 000 осіб з 100 країн світу, серед яких чимало знаменитостей.Другие статьи на тему Інтелектуальна власність
 Місце України на інтелектуальній арені світу
Україна має надзвичайно потужний інтелектуальний потенціал. На початку ХХ ст. наша держава входила в тридцятку країн світової інтелектуальної еліти. Лише в ракетно-космічній галузі Україна володіє 17 базовими технологіями з 22 відомих у світі. Входить до вісімки держав-експортерів авіакосмічної техніки.
 Формування інтелектуальної економіки в умовах постіндустріального суспільства
Світова економіка XXI ст. характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Однією з головних рис «нової економіки», «економіки знань» є перехід від панування матеріального виробництва і розвитку сфери послуг до виникнення багатофункціональних інформаційних технологій та проникнення інформаційних благ практично в усі галузі економіки.
 Інтелектуальна власність. Передмова.
Наказом Міністерства освіти і науки України "Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» від 20 жовтня 2004 року №811 у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування і форм власності для студентів...


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр