на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Формування інтелектуальної економіки в умовах постіндустріального суспільства  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Інтелектуальна власність

Формування інтелектуальної економіки в умовах постіндустріального суспільства

Світова економіка XXI ст. характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Однією з головних рис "нової економіки", "економіки знань" є перехід від панування матеріального виробництва і розвитку сфери послуг до виникнення багатофункціональних інформаційних технологій та проникнення інформаційних благ практично в усі галузі економіки. Основним принципом економіки на основі знань є те, що знання та інформація розглядаються як комерційні активи, що можуть розповсюджуватися з метою одержання прибутку. Очевидно, що економіка на основі знань є більш важливою для країн з обмеженими природними ресурсами.

Порівняльна характеристика бізнес-процесів старої і нової економіки

Фактори Стара індустріальна економіка Нова економіка, заснована на знаннях
РИНКИ
Зміни ринків Повільні Швидкі
Життєвий цикл товарів та технологій Довгий Короткий
Головні рушійні сили економіки Великі промислові компанії Інноваційні підприємницькі фірми, засновані на знаннях
Характер конкуренції Локальний Глобальна гіперконкуренція
Конкуренція принцип дії Великий поїдає дрібного Швидкий поїдає повільного
ПІДПРИЄМСТВА
Базис Стабільність Управління змінами
Показник успіху Дохід Ринкова капіталізація
Організація виробництва Масове виробництво Гнучке і дрібносерійне виробництво
Ключові фактори зростання Капітал Знання, інновації, інтеграція, створення нових підприємств, венчурні стратегії
Ключовий фактор розвитку технологій Автоматизація механізація Інформаційні та комунікаційні технології, електронний бізнес, комп'ютеризація виробництва
Головні джерела Доступ до сировини, дешева робоча сила і оборотний капітал Управління якістю з урахуванням вимог споживачів, вивчення ринку
конкурентних переваг
Дефіцит ресурсів Фінансовий капітал Людський капітал
Процес прийняття рішення По вертикалі За розподілом
Інноваційні процеси Періодичні, лінійні Безперервні, систематичні
Орієнтування виробництва Внутрішні процеси Повний ланцюжок цінностей
Стратегічні альянси з іншими компаніями Рідкісні, тип мислення -"йти поодинці" Співпраця з метою отримання доступу до додаткових ресурсів, синергетика
Пов'язані підсистеми,
Організаційні структури Ієрархічні, бюрократичні, пірамідальні структури наділення співробітників повноваженнями, мережева структура
РОБОЧА СИЛА (КОМАНДА)
Керівництво Вертикальне Внутрішня установка на лідерство працівника
Навички В одній сфері, стандартизовані У багатьох сферах, гнучкі
Вимоги до освіти Кваліфікація або вчений ступінь Безперервне навчання
Відносини між керівництвом і підлеглими Конфронтація (зіставлення) Співпраця, робота в команді
Зайнятість Стабільність Вплив ринкової кон'юнктури
Сприйняття працівників Витрати Інвестиції

Ознаки "інтелектуальної економіки"

 1. заміщення праці знаннями;
 2. заміна трудової діяльності новим типом активності, заснованим на творчості;
 3. перетворення суспільного виробництва на інноваційне;
 4. плюралістичні тенденції власності;
 5. проз'юмерізм (стирання відмінностей між вільним і робочим часом);
 6. формування нового типу економічної влади (не за відношенням до засобів виробництва, а за доступом до інформації);
 7. утвердження знання та інформації як стратегічних ресурсів, що не мають ознак вичерпності (єдиний лімітуючий фактор - специфічні якості людини, пов'язані із здатністю до інтелектуальної активності);
 8. подолання обмеженості благ і поява нових дефіцитів - часу та інформації.

Тенденції розвитку науки, культури, техніки і виробництва, особливо починаючи з другої половини XX ст., свідчать про те, що людство у своєму розвитку підійшло до тієї межі, коли подальший прогрес буде зумовлюватися переважно розумовою діяльністю людини. Тобто, саме результати інтелектуальної діяльності визначають стратегію і тактику соціально-економічного розвитку будь-якої країни. Підвищення добробуту людства все більше залежить від здатності отримувати нові знання і застосовувати їх. Дослідження показують, що в останні роки зацікавленість даною проблемою спостерігалась як із боку відомих теоретиків соціоекономіки, які звернули увагу на роль знання як ресурсу управління та влади (П.Друккер), так і з боку вчених, які вивчають організацію виробництва, технологію і стратегію управління. Технологічний прогрес перетворився у третій (поряд із працею та капіталом) фактор економічного зростання. У 40-60-х роках минулого століття ця думка відображена в економічній теорії зусиллями науковців Я.Тинбергена, Р.Солоу, Дж.Хікса та інших.

Завдяки появі нових моделей економічного зростання з ендогенним (генерованим із середини системи) технологічним прогресом, у 90-х роках ХХ ст. це питання викликало ще більшу зацікавленість. Характерною особливістю нових моделей є те, що, розвиваючи ранні ідеї К.Ерроу та Х.Узаві про економічну роль навчання в процесі виробництва, їх автори запроваджують у виробничу функцію в тій чи іншій формі додаткову змінну — інтелектуальний капітал, тобто обсяг наукових знань і практичного досвіду, накопичених у процесі інтелектуальної діяльності.

Інтелектуальний капітал - це термін для позначення нематеріальних активів, що акумулює наукові й повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність і накопичений досвід, спілкування й організаційну структуру, інформаційні мережі й імідж фірми, без яких компанія не може існувати, підсилюючи свої конкурентні переваги.

Головна функція інтелектуального капіталу - істотно прискорювати приріст маси прибутку за рахунок формування й реалізації необхідних підприємству систем знань, речей і відносин, які, у свою чергу, забезпечують його високоефективну господарську діяльність.

Порівняльна характеристика інтелектуального та фізичного капіталів

Спільні риси Розбіжності
 • інтелектуальний і фізичний капітал існують у формі запасу, що може створювати потік цінностей, що впливають на економіку;
 • виникають як результат вкладень ресурсів для виробництва;
 • інтелектуальний і фізичний капітал приносять своєму власникові прибуток;
 • піддаються моральному зношуванню;
 • вимагають витрат на свою підтримку
 • інтелектуальний капітал має нематеріальну природу;
 • фізичний капітал є результатом дій у минулому, інтелектуальний капітал здебільшого орієнтований у майбутнє;
 • основою для оцінки фізичного капіталу є понесені витрати, для оцінки інтелектуального капіталу - вартість, що буде створена в процесі його майбутнього використання

Складовими частинами інтелектуального капіталу є:

 1. людський капітал, втілений у працівниках компанії у вигляді їхнього досвіду, знань, навичок, творчих можливостей, а також загальної культури, прихильності до філософії фірми, її внутрішніх цінностей. Даний капітал є не відчужуваним від персоналу;
 2. структурний (організаційний) капітал, що включає патенти, ліцензії, торговельні марки, організаційну структуру, бази даних, електронні мережі - простіше кажучи усе, що залишається на підприємстві, пов'язане з інтелектуальним потенціалом, після того, як персонал йде з роботи додому;
 3. клієнтський (споживчий) капітал, який включає систему відпрацьованих, надійних, довгострокових, довірчих і взаємовигідних відносин підприємства зі своїми клієнтами, покупцями, а також фірмове найменування та історію взаємовідносин із споживачами.

За оцінками Світового банку, інтелектуальний капітал в сучасній економіці формує близько 60% загального обсягу багатства кожної країни. У таких країнах, як Японія і Німеччина, частка інтелектуального капіталу становить до 80% національного багатства. Таким чином, роль знання в економічному розвитку зростає, випереджаючи значущість засобів виробництва і природних ресурсів.

У сучасному суспільстві інтелектуальний капітал усе частіше виступає основою для успішної діяльності підприємств. Саме він у багатьох випадках визначає конкурентоспроможність організацій та виступає ключовим фактором їх розвитку. У процесі створення, трансформації та використання інтелектуального капіталу беруть участь як комерційні підприємства, так і державні та громадські заклади й організації, тобто практично всі суб'єкти ринкової діяльності.

Перехід до нового суспільства, у якому інтелектуальний капітал стає провідним фактором суспільного виробництва, знаменує одночасно перехід до нової структури вартості того, що ми споживаємо. Зокрема, змінюється структура вартості більшості матеріальних продуктів. Для багатьох видів продукції більша частина вартості створюється на стадії не стільки матеріального виробництва, скільки маркетингу, збуту й НДДКР, а також у процесі планування, транспортування, продажу й обслуговування. Джерелами нової доданої вартості сьогодні значною мірою виступають дизайн, контроль якості, маркетинг й обслуговування. Сучасне виробництво - це багато в чому діяльність розуму, тобто вплив з боку інженерів, бухгалтерів, конструкторів, дизайнерів, фахівців з персоналу, збуту й маркетингу, експертів з інформаційних мереж. У багатьох організаціях все більша частина отриманого ефекту стає результатом застосування спеціальних знань, широкого навчання персоналу і взаємодії з партнерами й контрагентами.

У сучасних умовах наспіла об'єктивна потреба в розумінні ролі та місця інтелектуальної власності як економічного об'єкта, а також аналізу особливостей створення й використання різних видів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність використовується в усіх без винятку формах економічної діяльності. На відміну від природних ресурсів землі, нафти, вугілля тощо, запаси яких мають певну межу, інтелектуальна власність є невичерпним ресурсом, тому в останні десятиріччя вона швидко замінює традиційні матеріальні активи і стає рушійною силою економічного і культурного розвитку суспільства.

Серед об'єктів інтелектуальної власності великий вплив на науково-технічний і економічний розвиток мають винаходи. Відбита в патентній документації технічна, технологічна і правова інформація дає можливість заощаджувати час, гроші і сили в процесі науково-дослідної діяльності, не повторювати роботу, уже виконану іншими. Патентна документація дозволяє виявляти альтернативні технології, якими можна замінити менш сучасні існуючі технології. Патентна документація служить також для виявлення підприємств, що діють у тій чи іншій сфері технології, конкурентів. Нарешті, вивчення патентної документації допомагає знаходити рішення технічних проблем, проводити експертизу науково-технічних програм, визначати пріоритетні напрямки розвитку галузей промисловості й окремих виробництв.

Важко переоцінити роль такого об'єкта як торговельна марка, у просуванні підприємства на ринку. Вдало "розкручена" торговельна марка приносить її правоволодільцю додатковий прибуток понад того, який би він отримав без її використання. Перевагою торговельної марки перед винаходом є те, що строк користування правами на неї практично не обмежений у часі.

Величезною є роль авторського права у розвитку культури суспільства, особливо у сфері культурного (духовного) розвитку його громадян. Надзвичайно важливо, щоб твори літератури і мистецтва створювалися авторами, які належать до того суспільства, якому вони адресовані, а суспільство, у свою чергу, повинно бачити своє відображення в цих творах. Використання чужоземних робіт у розумних межах варто вважати виправданим настільки, наскільки це сприяє культурному обміну і взаємному збагаченню ідеями. Розвиток національної творчості не має перспектив, якщо автору не гарантована авторська винагорода за його творчу працю. Тому охорона авторського права і суміжних прав передбачає не тільки виплату справедливої винагороди авторам, але й належний захист прав видавців і виконавців. Захист авторських прав вигідний не тільки авторам, але і державі, оскільки усуваючи недобросовісну конкуренцію, сприяє поповненню державної скарбниці за рахунок податків.

Прикладом вдалого використання винаходів є історія відомої фірми TOYOTA (Японія). У 1896 р. Сакігі Тойота отримав патент, який удосконалював відомий у Європі ткацький станок.

Через 13 років Сакігі отримав патент на важливий винахід - автоматичний ткацький станок. У наступні роки було отримано багато патентів на доповнюючі винаходи до цього станку. У 1924 р. син Сакігі, Кіхіро Тойота, уклав ліцензійну угоду з компанією братів Платт на виключне право виготовляти і продавати автоматичний ткацький станок у будь-якій країні, окрім Японії, Китаю та США. Вартість ліцензії становила $25 млн., на які Кіхіро заснував автомобільну фірму TOYOTA. Фантастичний успіх кінострічки "Гаррі Поттер і філософський камінь" ($93,5 млн. доходу за перші три доби прокату) підштовхнув кіностудію "Warner Brothers" на передачу прав на користування цією маркою за ліцензійними угодами іншим фірмам для використання у бізнесі від виробництва ляльок до програмного забезпечення, від чого отримано значний прибуток.

Письменниця Джоана Кетлін Роулінг, яка подарувала світові Гаррі Поттера, була визнана найбагатшою жінкою Великої Британії у 2002 р. Тільки за один рік вона отримала від продажу прав на видавництво своїх книг та їх екранізацію 77 млн. євро.

Відома фірма "Microsoft", використовуючи такий об'єкт авторського права, як комп'ютерна програма, за короткий час вийшла на перше місце у світі за обсягом капіталу.

Таким чином, у ХХІ ст. інтелектуальна власність починає відігравати ключову роль у створенні корпоративного багатства і розвитку конкурентної боротьби. Формується багаторівнева система регулювання проблем, пов'язаних з інтелектуальною власністю. Торгівля патентами й ліцензіями у світі розвивається дуже динамічно і оцінюється у сотні мільярдів доларів на рік. Постійно збільшується питома вага результатів інтелектуальної діяльності у вартості суспільного продукту.Другие статьи на тему Інтелектуальна власність
 Місце України на інтелектуальній арені світу
Україна має надзвичайно потужний інтелектуальний потенціал. На початку ХХ ст. наша держава входила в тридцятку країн світової інтелектуальної еліти. Лише в ракетно-космічній галузі Україна володіє 17 базовими технологіями з 22 відомих у світі. Входить до вісімки держав-експортерів авіакосмічної техніки.
 Роль інтелекту у філософських концепціях цивілізації
Історія суспільства - це розвиток людської цивілізації, що проходила певні етапи і закономірні стадії соціального поступу. Поняття «цивілізація» формувалося історично, а філософи в різні часи вкладали в нього різний зміст.
 Інтелектуальна власність. Передмова.
Наказом Міністерства освіти і науки України "Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» від 20 жовтня 2004 року №811 у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування і форм власності для студентів...


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр