на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 9.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 3 марта 2014
 Безпека бізнесу

Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 9.

Частина 9

Продолжение. Начало статьи смотреть здесь: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7, Часть 8

Перевірка постів об'єктів, що охороняються ліцензіатом, здійснюється без припинення заходів з їх охорони. При проведенні перевірки працівники органу контролю безпосередньо в місцях виконання ліцензіатом заходів охорони перевіряють:

 1. розміщення за згодою замовника послуг на видному місці центрального посту (посту) охорони стаціонарного об'єкта адреси місцезнаходження та номера ліцензії суб'єкта охоронної діяльності.
 2. Наявність у персоналу охорони знаків належності до конкретного суб'єкта охоронної діяльності.
 3. Наявність дозволів на використання спецзасобів.
 4. Наявність дозволів на використання засобів радіозв'язку.
 5. Використання сертифікованих у встановленому порядку технічних засобів охоронного призначення.
 6. Використання персоналом охорони форменого одягу та знаків розрізнення працівників правоохоронних органів, Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Результати перевірки оформляються наступним чином. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов у двох примірниках. Один примірник акта перевірки надається керівнику ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату фізичній особі - підприємцю або їх уповноваженим представникам, другий - зберігається в органі контролю. Усі примірники акта підписуються особами, які проводили перевірку. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат фізична особа - підприємець, або їх уповноважені представники письмово підтверджують, що ознайомлені з актом перевірки й отримали один примірник, ставлять свій підпис, дату та печатку (за її наявності).

У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата фізичної особи - підприємця, або їх уповноважених представників від підписання акта перевірки голова комісії робить запис в акті про те, що вказані особи з ним ознайомлені, але від підпису відмовилися. Керівник ліцензіата (юридична особа) або ліцензіат фізична особа - підприємець, або їх уповноважені представники мають право письмово надати пояснення та викласти зауваження щодо результатів перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта, про що робиться відповідний запис.

Порушення, які були виявлені при перевірці додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових документів, які були порушені ліцензіатом. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових документів не допускається.

Якщо в акті проведення перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов викладені порушення, які є підставою для анулювання ліцензії, складаються відповідні акти.

Орган контролю в разі виявлення під час перевірки ліцензіата порушень не пізніше десяти робочих днів від дати складання акта перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов і в триденний строк вручає його під підпис або надсилає ліцензіату листом з поштовим повідомленням.

Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні термін усунути порушення та подати в письмовій формі органу контролю, який видав розпорядження, інформацію про усунення порушень. Термін для усунення порушень Ліцензійних умов установлюється органом контролю не менше десяти, але не більше тридцяти календарних днів, починаючи з дня отримання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

У разі неподання ліцензіатом до органу контролю протягом строку, зазначеного в розпорядженні про усунення Ліцензійних умов, інформації про усунення порушень проводиться позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов. Позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов може бути проведена з метою перевірки інформації про усунення порушень Ліцензійних умов, яка була надана ліцензіатом до органу контролю.

Підставами для анулювання ліцензії є:

 1. заява ліцензіата про анулювання ліцензії.
 2. Рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання.
 3. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.
 4. Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов.
 5. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії.
 6. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
 7. Акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії.
 8. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.
 9. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов , установлених для певного виду господарської діяльності.
 10. Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органами контролю.

Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки. Повторним порушенням уважається порушення ліцензіатом вимог тих самих пунктів, статей, розділів нормативно-правових документів, за порушення яких ліцензіату протягом строку дії ліцензії вже видавалось розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки.

Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки ліцензіата або іншої юридичної (фізичної) особи, під час якої було виявлено факт передачі ліцензії (її копії). Указаний акт може також складатися у разі отримання органом ліцензування офіційного повідомлення про факт передачі ліцензії, її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності від державного органу, уповноваженого на здійснення перевірок суб'єктів господарювання.

Акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки ліцензіата або на підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування.Другие статьи на тему Безпека бізнесу
 Методика створення системи конкурентної розвідки на підприємстві
Для кого система ділової розвідки становить найбільший інтерес? Насамперед, для великих корпоративних утворень: фінансово-промислових груп, банків, корпорацій, торговельних мереж.
 Конкурентна розвідка як засіб боротьби з протиправними посяганнями на інтереси підприємства
Використання розвідки в діяльності бізнесу почалося аж ніяк не наприкінці 20-го сторіччя. Людина постійно щось пізнає, розвідує. Бізнес - це лише одна з багатьох сфер застосування розвідки. Як у минулому, так і нині підприємці не завжди досягали в бізнесі ідеальних результатів.
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 4.
Стаття 40 КЗпП України передбачає, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках...
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 3.
Відповідно до ст. 55 Конституції України, ст. 15 ЦК України, кожен має право на судовий захист. При цьому основна маса цивільно-правових спорів розглядається судами загальної юрисдикції. Не є винятком і цивільно-правові спори з приводу інформації з обмеженим доступом.
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 2.
Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ...
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 1.
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності...


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск