на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Орендна плата за землю. Частина 1.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 26 мая 2014
 Земельне право

Орендна плата за землю. Частина 1.

Частина 1

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може перевищувати 10 відсотків їх нормативної грошової оцінки. У разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати (відповідно до статті 22 Закону України "Про оренду землі").

У разі визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.

Плата за суборенду земельних ділянок державної і комунальної власності не може перевищувати орендної плати.

Орендна плата може справлятися у формі:

  • грошовій - коли платіж виражений певною сумою коштів;
  • натуральній - коли платіж є визначеною кількістю чи часткою продукції, одержуваної з орендованої земельної ділянки;
  • відробітковій - шляхом надання орендарем певних послуг орендодавцю.

Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.

Якщо орендні платежі передбачаються у натуральній формі, то у договорі оренди повинен визначатися перелік продукції, її якісні показники, вартість, місце, умови, порядок та строки поставки. Якщо орендні платежі передбачаються у відробітковій формі, то у договорі оренди визначаються види послуг, їх вартість, місце і строки надання.

Надання послуг та передача продукції в рахунок орендної плати повинна оформлятись відповідними актами, засвідченими підписами орендаря і орендодавця.

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.

Внесення орендної плати оформлюється письмово, за винятком перерахування коштів через фінансові установи.

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, які передані в оренду для сільськогосподарського використання, переглядається один раз на три роки в порядку, встановленому законом або договором оренди.

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін.

Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини.

Плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), які укладаються відповідно до Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)" від 2 лютого 2002 р. № 92/2002 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 830/2002 від 13 вересня 2002 р. повинна бути у розмірі не менше 1,5 відсотка визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати повинна залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

Встановлення граничних розмірів орендних ставок нормативно-правовими актами не суперечить принципам ринкової економіки. В розвинутих капіталістичних країнах з метою захисту економічних інтересів як громадян, так і держави регламентується нижня й верхня межа орендних ставок. Це робиться для забезпечення прибуткового (доходного) використання усіх земель незалежно від форм власності на них. Наприклад, у Німеччині органи державної влади та місцевого самоврядування можуть у судовому порядку вимагати від орендодавця зменшення орендної плати, щоб його земельна ділянка не залишалася не використаною.

Орендна ставка може визначатися як відсоток від вартості земельної ділянки, зокрема від Ті податкової вартості Це положення закріплено ст. 2 Закону України "Про плату за землю", згідно з якою орендна плата визначається залежно від нормативної грошової оцінки земель.

У багатьох країнах орендна ставка дорівнює 3-5% від податкової вартості земельної ділянки. Наприклад, якщо грошова оцінка присадибної земельної ділянки площею 1000 м2 становить 24000 грн., а орендна ставка визначена на рівні 3%, то річна орендна плата дорівнюватиме 720 грн. (24000 грн. х 0,03).

При визначенні ставок орендної плати повинні враховуватись здійснення поліпшення землі (зрошення, осушення, хімічні меліорації), а також будівлі, споруди, водойми тощо та об'єкти рухомого майна, які забезпечують функціонування орендованої земельної ділянки за визначеним цільовим призначенням. У цьому випадку у розмірі орендної плати включається процент на капітал, вкладений в землю:

Оз = Оп + К х П

де Оз - орендна плата за забудовану земельну ділянку або (та) за земельну ділянку, де проведені поліпшення землі; Оп - орендна плата за земельну ділянку; К - капітал, вкладений в земельні поліпшення та забудову; П - ставка доходу на вкладений капітал.

Наприклад, якщо на ділянці, орендна плата за землю якої становить 720 грн., розташований будинок, балансова (залишкова) вартість якого на дату укладання договору оренди 45000 грн., то при ставці доходу на вкладений капітал у 5% орендна плата за земельну ділянку в цілому дорівнюватиме 2970 грн. (720 грн. + 45000 грн. х 0,05).


Источник: Земельне право

Другие статьи на тему Земельне право
 Суб'єкти прав на землі сільськогосподарського призначення
Згідно з цими законодавчими актами суб'єктами прав на землі сільськогосподарського призначення визначаються аграрні товаровиробники, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.
 Права і обов'язки власників і користувачів земель сільськогосподарського призначення
Права і обов'язки власників і користувачів земель сільськогосподарського призначення складають такі правовідносини, які тісно пов'язані з земельною реформою в Україні.
 Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Частина 2.
Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність або надаються у користування: громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, а також для організації товарного сільськогосподарського виробництва.
 Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Частина 1.
Відповідно до вимог Земельного кодексу України землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей.
 Орендна плата за землю. Частина 2.
При обчисленні орендної плати за землі сільськогосподарського призначення слід брати до уваги чи орендується цілісний виробничий комплекс, чи лише рілля.
 Обчислення і строки сплати земельного податку. Відповідальність платників за несвоєчасну сплату земельного податку та орендної плати.
Підставою нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку за формою встановленою Державною податковою інспекцією України 15.01.1997 р.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск