на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Орендна плата за землю. Частина 2.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 26 мая 2014
 Земельне право

Орендна плата за землю. Частина 2.

Частина 2

Продолжение. Начало статьи смотреть здесь: Часть 1

При обчисленні орендної плати за землі сільськогосподарського призначення слід брати до уваги чи орендується цілісний виробничий комплекс, чи лише рілля. В останньому випадку орендна плата повинна бути вищою і перекривати плату за землю тих ділянок і угідь, які залишаються практично без використання, а також прибуток, який орендодавець втрачає внаслідок невикористання цілісного виробничого комплексу.

Орендна плата збільшується на величину витрат на охорону землі, якщо ці заходи не виконуватимуться орендарем, що повинно бути зафіксоване в договорі оренди.

Розмір орендної плати - важлива умова орендної угоди, який в свою чергу залежить від інших істотних умов договору оренди:

 • місця розташування та розміру земельної ділянки;
 • терміну договору оренди;
 • цільового призначення, умов використання і збереження якості
 • землі;
 • умов повернення земельної ділянки орендодавцеві;
 • існуючих обмежень і обтяжень щодо використання земельної
 • ділянки;
 • сторони (орендодавця чи орендаря), яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;
 • відповідальності сторін.

Таким чином, фактори, які визначають розмір орендної плати, можна поділити на три групи:

 • фізичні - розмір ділянки, її конфігурація, протяжність фронтальної лінії, якісний стан земельних угідь, інженерно-геологічні умови, місце розташування;
 • економічні - рівень цін та доходів, ризиків, обсяги вкладень на поліпшення землі та земельні поліпшення;
 • адміністративні - умови використання та повернення земельної ділянки, встановлені обмеження та існуючі обтяження, порядок виконання зобов'язань сторін.

Фактори різних груп тісно пов'язані між собою і взаємообумовлені. Тому дуже важко визначити внесок кожного окремого фактора у формування розміру орендної плати. Так, фізичні параметри земельної ділянки безпосередньо впливають на доходність та обсяги додаткових вкладень, необхідних для її належного використання. Водночас, вони значною мірою зумовлені адміністративними факторами, які визначають граничні розміри земельної ділянки, її місце розташування залежно від функціонального призначення. Адміністративні фактори певною мірою є визначальними і для економічних умов господарювання на орендованій земельній ділянці: рівень доходів та ризиків сторін закладається терміном та умовами використання і забудови земельної ділянки, встановленими зобов'язаннями.

Більшість із зазначених факторів враховується при грошовій оцінці земель певного функціонального призначення, що дозволяє визначити розмір орендної плати залежно від результатів за інтегрованим показником.

З розвитком ринку оренди землі, передусім вторинного ринку, де орендодавцями виступають громадяни та юридичні особи, які мають у власності земельні ділянки, все більшого значення набуватиме ринкова орендна плата.

В основі ринкового механізму встановлення розміру орендної плати лежить економічна концепція одержання населенням чи підприємством максимальної вигоди в межах доходів, які вони мають. Тобто орендна плата за земельну ділянку, яка характеризується певним місцем розташуванням, визначатиметься тим розміром, який спроможні сплатити сім'ї різного достатку, зберігаючи свій попередній життєвий рівень, чи підприємства за умови збереження ними максимального прибутку.

Розмір ринкової орендної плати коливається між мінімальною границею, визначається фактичним рентним доходом із земельної ділянки, та максимальною, яку потенційний орендар готовий заплатити, виходячи з очікуваних доходів від її облаштування І забудови та пов'язаних з цим витрат.

Інакше кажучи, ринкова орендна плата - це, з одного боку, той мінімальний розмір плати, за який орендодавець може надати земельну ділянку в оренду, а з другого - той максимальний розмір плати, за який орендар може взяти земельну ділянку в оренду. Тому для визначення ринкової орендної плати має бути проведено аналіз найтиповіших умов оренди, для місцевого ринку земельних ділянок конкретного призначення.

При зіставленні орендних ставок з метою визначення вартості оренди на відкритому ринку необхідно зробити поправки до значень орендних ставок, виходячи з припущення, що:

 • власник готовий надати земельну ділянку в оренду;
 • перед датою оцінки був достатній період (який враховував характер земельної власності та стан ринку) для належним чином організованого маркетингу та угоди щодо орендної плати й інших умов надання в оренду і для завершення угоди стосовно оренди;
 • стан ринку, рівня цін та інші обставини були на будь-яку попередню дату укладання угоди про оренду такими ж, що й на дату оцінки;
 • не береться до уваги будь-яка додаткова пропозиція ціни можливим орендарем з особливим інтересом;
 • встановлений строк, істотні та інші умови договору оренди не є надто обтяжливими або вигідними для оренди даного типу земельної власності;
 • орендарю не надаються пільги, і будь-який період безплатного користування можливий лише за час, який знадобився б орендарю, який вступає в свої права, для підготовки земельної ділянки до використання;
 • обидві сторони в угоді діяли компетентно, зважливо та без примусу.

Таким чином, ринкова орендна ставка - це найбільш ймовірна величина орендної плати, за яку обізнаний та незобов'язаний надавати свою земельну ділянку в оренду орендодавець згодився б надати, а обізнаний та незобов'язаний - орендувати орендар погодився б узяти цю земельну ділянку в оренду

Договір оренди земельної ділянки за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Розмір мита при цьому складає 0,01 відсоток грошової оцінки земельної ділянки, яка визначена відповідно до законодавства. Якщо грошова оцінка земельної ділянки не встановлена, то державне мито справляється в розмірі 1 відсотка суми зазначеного договору, але це менше одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян (Указ Президента України "Про розмір державного мита за нотаріальне посвідчення договорів оренди (суборенди) землі" від 27.06.1999 р. №738/99).

Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.


Источник: Земельне право

Другие статьи на тему Земельне право
 Суб'єкти прав на землі сільськогосподарського призначення
Згідно з цими законодавчими актами суб'єктами прав на землі сільськогосподарського призначення визначаються аграрні товаровиробники, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.
 Права і обов'язки власників і користувачів земель сільськогосподарського призначення
Права і обов'язки власників і користувачів земель сільськогосподарського призначення складають такі правовідносини, які тісно пов'язані з земельною реформою в Україні.
 Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Частина 2.
Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність або надаються у користування: громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, а також для організації товарного сільськогосподарського виробництва.
 Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Частина 1.
Відповідно до вимог Земельного кодексу України землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей.
 Орендна плата за землю. Частина 1.
Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.
 Обчислення і строки сплати земельного податку. Відповідальність платників за несвоєчасну сплату земельного податку та орендної плати.
Підставою нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку за формою встановленою Державною податковою інспекцією України 15.01.1997 р.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск