на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Характеристика учасників сільськогосподарського виробництва як суб'єктів аграрного права. Частина 1.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 16 июня 2014
 Аграрне право України

Характеристика учасників сільськогосподарського виробництва як суб'єктів аграрного права. Частина 1.

Частина 1

Поняття "суб'єкт" має латинське походження і складається з двох частин: "sub" означає "під, до", a "jec" - "акт, акція, дія". Отже, суб'єкт перебуває перед певною дією. Тому під суб'єктом розуміється особа, наділена властивістю здійснювати певні дії, діяльність. В юридичному значенні суб'єкт розглядається як носій відповідних прав і обов'язків. Обсяг прав і обов'язків визначає правовий статус або правове становище суб'єкта (особи). У теорії права під суб'єктом права розуміється абстрактна особа (фізична чи юридична), передбачена правовими нормами, яку наділено певним обсягом абстрактних юридичних прав і обов'язків. Таким чином, суб'єктом аграрного права є особа, визначена законодавством, яка наділена сукупністю прав і обов'язків, достатніх для забезпечення участі у аграрних відносинах.

Відповідно й суб'єкти аграрного права мають найзагальніший поділ на фізичних і юридичних осіб. До фізичних осіб-суб'єктів аграрного права належать члени особистих селянських господарств, автори селекційних досягнень (сорту рослин чи породи тварин), суб'єкти насінництва і розсадництва, садівництва, бджолярі-пасічники тощо.

Особисте селянське господарство відповідно до однойменного закону "Про особисте селянське господарство" - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. Члени особистого селянського господарства здійснюють діяльність на свій розсуд і ризик у межах встановленого правового господарського порядку. При цьому діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського господарства, не належить до підприємницької діяльності через можливість ведення не товарного, а простого натурального виробництва сільськогосподарської продукції (для забезпечення потреб свого господарства).

У ст. 1 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 р. (у редакції Закону від 17 січня 2002 р. № 2986-111) автор сорту (селекціонер) - це людина, яка безпосередньо вивела або виявила і поліпшила сорт. Згідно зі ст. З Закону України "Про насіння і садивний матеріал" від 26 грудня 2002 р. до суб'єктів насінництва та розсадництва належать фізичні особи, яким надане право займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу відповідно до законодавства України. Відповідно до ст. 5 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" від 15 грудня 1993 р. (у редакції Закону від 21 грудня 1999 р. № 1328-XIV) фізичними особами-суб'єктами племінної справи у тваринництві можуть бути власники племінних (генетичних) ресурсів та власники неплемінних тварин-споживачі племінних (генетичних) ресурсів та замовники послуг з племінної справи у тваринництві. Так само під пасічником у Законі України "Про бджільництво" від 22 лютого 2000 р. розуміється фізична особа, яка займається утриманням та розведенням бджіл, виробництвом і первинною переробкою продуктів бджільництва. Перелічені фізичні особи можуть бути як членами особистого селянського господарства, так і виступати окремими суб'єктами аграрного права, які не здійснюють підприємницької діяльності, адже у протилежному разі вони як фізичні особи-підприємці будуть прирівнюватися у своєму правовому статусі до сільськогосподарських підприємств.

Юридичними особами як суб'єктами аграрного права є сільськогосподарські підприємства, організації й установи. Крім сільськогосподарських підприємств, які безпосередньо здійснюють виробництво, переробку й реалізацію сільськогосподарської продукції, суб'єктами аграрного права є організації та установи, які здійснюють функції організаційно-управлінського та матеріально-технічного забезпечення аграрної політики.

Організаційно-управлінські функції у сфері здійснення аграрної політики здійснюють органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Таким центральним спеціальним галузевим органом виконавчої влади є Мінагрополітики України, утворений Указом Президента України "Питання Міністерства аграрної політики України" від 7 червня 2000 р. за № 772/2000, яке діє на основі Положення про

Міністерство аграрної політики України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2006 р. № 1541. Мінагрополітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції.

Державний комітет ветеринарної медицини України створено постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 1075, якою затверджене й положення про цей Комітет. Державний комітет ветеринарної медицини України (Держкомветмедицини) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра аграрної політики. Здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за здоров'ям тварин, безпечністю та якістю харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, неїстівних продуктів тваринного походження, кормів та інших товарів, охорони території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб з територій інших держав або карантинних зон.

Державний комітет рибного господарства України (Держкомрибгосп), створений постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1523, забезпечує проведення державної політики у галузі рибного господарства і рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів. Державний комітет рибного господарства України здійснює свої повноваження на основі Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 42.

Окремі ділянки сільськогосподарського виробництва контролюють державні інспекції та служби, організаційно і функціонально пов'язані з Міністерством аграрної політики України. Такими інспекційними органами є:

  1. Українська державна насіннєва інспекція (Положення затверджене наказом Мінагрополітики України від 23 березня 2004 р. № 97, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 8 квітня 2004 р. за № 452/9051);
  2. Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція (Положення затверджене наказом Мінагрополітики України від 31 жовтня 2007 р. № 770, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2007 р. за № 1279/14546);
  3. Головна державна інспекція захисту рослин "Головдержзахист" (Положення затверджене наказом Мінагрополітики України від 18 червня 2007 р. № 422, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2007 р. за № 880/14147);
  4. Головна державна інспекція з карантину рослин України (Положення затверджене наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2005 р. № 727, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 січня 2006 р. за №35/11909);
  5. Державна служба з охорони прав на сорти рослин (Положення затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №1182);
  6. Головна державна племінна інспекція Міністерства аграрної політики України, що входить до структури центрального апарату міністерства, керівником якої є начальник Департаменту ринків продукції тваринництва Мінагрополітики України;
  7. Державна інспекція охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (Положення затверджене наказом Мінагрополітики України 12 травня 2005 р. № 198, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 травня 2005 р. за № 575/10855);
  8. Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку (Положення затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2004 р. № 65);
  9. Інспекції державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій (Типове положення затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1996 р. № 59 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1533).

Відносини органів місцевого самоврядування з сільськогосподарськими підприємствами, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, врегульовуються ст. 17 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. Ці відносини будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Виробництво, первісну переробку й реалізацію власновиробленої сільськогосподарської продукції здійснюють сільськогосподарські підприємства, які можна класифікувати за такою схемою: залежно від форм власності; залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду; залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції.Другие статьи на тему Аграрне право України
 Програми підтримки сільського господарства держав, які нещодавно набули права членства в СОТ
У державах, які нещодавно приєдналися до Європейського Союзу (Болгарія, Румунія, Словаччина), діє комплексна програма розвитку сільського господарства та сільських територій САПАРД (Special accession programme for agriculture and rural development)
 Загальна характеристика аграрного законодавства держав ЄС
Процеси формування аграрної політики ЄС ще й досі тривають. Історично аграрна політика ЄС створювалася у форматі регулювання системи цін та ринкового механізму сільськогосподарського виробництва щодо наявності доступних та якісних продуктів харчування з метою забезпечення продовольчої безпеки.
 Сільське господарство України після вступу до СОТ
Європейська Рада 11 грудня 1999 р. схвалила спільну стратегію ЄС щодо України, яка спрямована на зміцнення партнерства між Україною та ЄС, передбачає підтримку процесу демократичних та економічних перетворень в Україні, вирішення спільних проблем...
 Права та обов'язки суб'єктів при використанні земель сільськогосподарського призначення
Особливість правового режиму земель сільськогосподарського призначення відображається в обсязі прав та обов'язків власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
 Набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення на умовах оренди та шляхом укладання цивільно-правових угод
Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки...
 Порядок оформлення права постійного користування земельними ділянками
Процедура регулюється ст. 123 ЗК України, яка передбачає:подання клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної або комунальної власності до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради...


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск