на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Козацькі організації. Частина 2.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 24 февраля 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Козацькі організації. Частина 2.

Частина 2

Продовження. Початок статті дивитися тут: частина 1

Членство в Українському реєстровому козацтві припиняється:

 • за власним бажанням;
 • при з'ясуванні, що козак УРК є членом будь-якої іншої козацької організації;
 • у разі порушення Статуту Українського реєстрового козацтва, а також за цілеспрямовану діяльність, направлену на розпалювання ворожнечі та розкол єдності УРК;
 • у результаті несумісної зі званням козака діяльності, що завдала шкоди українській державі, українському народові або українському козацтву;
 • у разі несплати членських внесків протягом трьох місяців.

Рішення про виключення приймає голова (гетьман) Українського реєстрового козацтва на підставі рішення ради первинного козацького товариства (суду козацької честі, генеральної контрольно-ревізійної комісії).

Рішення ради первинного козацького товариства (суду козацької честі, контрольно-ревізійної комісії) може бути оскаржене до суду козацької честі вищої інстанції протягом місяця з дня його прийняття та, у разі обґрунтованих вимог скаржника, на Великій раді Українського реєстрового козацтва, але не пізніше ніж за два місяці до ради.

Для розгляду справи Велика рада створює спеціальну комісію, яка проводить розслідування та приймає остаточне рішення, що не підлягає оскарженню.

Підставою для негайного виключення козака з УРК є справедливе притягнення його до кримінальної відповідальності та відповідного рішення суду або приховування ним цього факту.

Українське реєстрове козацтво як громадська організація створюється з урахуванням сучасного адміністративно-територіального поділу України, а також з урахуванням історичних назв полків, куренів козацького реєстрового війська та виробничо-територіального принципу, інтересів тощо та складається із:

 • первинних козацьких товариств (сотень);
 • районних козацьких товариств, що складаються з первинних козацьких товариств (куренів);
 • міських козацьких товариств (полків);
 • обласних козацьких товариств, що складаються із районних козацьких товариств (полків і кошів).

Обласні козацькі товариства у межах України утворюють:

 • Східноукраїнський, Центральний, Подільсько-Сіверський, Галицько-Волинський, Приазовський, Чорноморський округи;
 • козацькі товариства Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, що діють на правах обласних козацьких товариств;
 • обласні, районні, міські жіночі товариства (організації), жіночі товариства (організації) Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Усі первинні козацькі товариства беруться на облік і підзвітні міським (районним) козацьким товариствам, що, у свою чергу, беруться на облік і підзвітні обласним козацьким товариствам. Обласні козацькі товариства беруться на облік і підзвітні з'єднанням. Військові козацькі з'єднання беруться на облік і підзвітні Головному штабу Українського реєстрового козацтва.

Відповідно до історичних реалій відновлюється традиційний для УРК полково-сотенний устрій як військово-патріотична та господарська структура Українського реєстрового козацтва.

Козацькі товариства усіх рівнів мають право зберігати історичні козацькі назви. Не допускається перетворення їх на незаконні воєнізовані формування.

Первинним підрозділом військово-патріотичного вишколу та господарської структури й діяльності Українського реєстрового козацтва є застава, що налічує не менше трьох козаків. Інші структурні підрозділи Українського реєстрового козацтва мають назви:

 • рій (складається з застав);
 • загін (складається з роїв);
 • сотня (складається з загонів);
 • курінь (складається з не менш як трьох сотень);
 • полк (складається з не менш як трьох куренів);
 • кіш Українського реєстрового козацтва (складається з полків).

Для оперативного виконання статутних завдань УРК козацькі товариства усіх рівнів можуть бути юридичними особами, мати власні положення, що приймаються їх керівними органами, а також печатку та символіку, що затверджуються у Головному штабі Українського реєстрового козацтва, рахунок у банку, вирішувати внутрішні справи самостійно в межах, що не суперечать Статуту Українського реєстрового козацтва, положенням та іншим нормативним документам і рішенням керівних органів Українського реєстрового козацтва.

Керівні органи УРК складаються з Великої ради Українського реєстрового козацтва та Ради генеральної старшини УРК.

Велика рада Українського реєстрового козацтва - вищий керівний орган Українського реєстрового козацтва, складається з делегатів, обраних радами обласних козацьких товариств у кількості, затвердженій на Раді генеральної старшини, та скликається один раз на 2,5 роки.

Час, місце проведення та порядок денний Великої ради визначає Рада генеральної старшини Українського реєстрового козацтва. Велика рада може бути скликана позачергово на вимогу не менше як половини обласних товариств або рішенням Ради генеральної старшини Українського реєстрового козацтва.

Рішення Великої ради приймаються простою більшістю голосів і є чинними за наявності не менш як 2/3 обраних делегатів.

Велика рада Українського реєстрового козацтва:

 • визначає та затверджує принципи, стратегію, завдання й напрям діяльності УРК;
 • затверджує Статут Українського реєстрового козацтва, вносить до нього зміни та доповнення або доручає їх зробити Раді генеральної старшини;
 • затверджує зразки печаток, емблем, символіки Українського реєстрового козацтва;
 • обирає голову (гетьмана) УРК, генерального суддю (голову суду козацької честі), генерального скарбника та генерального інспектора. Обрані присягають Великій раді про сумлінне виконання своїх обов'язків;
 • затверджує склад Ради старійшин Українського реєстрового козацтва;
 • заслуховує річні звіти УРК;
 • дає наказ на рік голові (гетьману) та генеральній старшині;
 • приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Українського реєстрового козацтва.

Рада генеральної старшини:

 • є керівним органом УРК між Великими радами;
 • розпоряджається майном і коштами Українського реєстрового козацтва;
 • готує питання для керівних рішень УРК;
 • вирішує поточні питання управління Українським реєстровим козацтвом;
 • збирається не менше ніж один раз на три місяці.

Рада генеральної старшини УРК складається з голови (гетьмана) Українського реєстрового козацтва, наказного гетьмана Українського реєстрового козацтва, головного отамана та генеральної старшини, куди входять отамани обласних осередків і члени Головного штабу. Бунчукові товариші мають право дорадчого голосу. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів за наявності не менше як половини обласних отаманів.

Члени Генеральної старшини не мають права входити до складу контрольно-ревізійної інспекції Українського реєстрового козацтва. Вони можуть мати та використовувати під час виконання посадових обов'язків особисті клейноди, штампи, зареєстровані Головним штабом.

Співробітники Головного штабу мають свої Управи для організації ведення роботи з відповідних напрямів.

Бунчукові товариші - козаки, які займають генеральні посади та є резервом голови (гетьмана) для виконання окремих (спеціальних) завдань і доручень його та Ради генеральної старшини.

Організаторами виконання рішень і наказів Великої ради та Ради генеральної старшини е голова (гетьман) Українського реєстрового козацтва, призначений ним наказний гетьман та головний отаман разом з усім складом Головного штабу Українського реєстрового козацтва.

Голова (гетьман) УРК - вища посадова особа, яка наділена вищою козацькою військовою, адміністративною владою. Обирає його лише Велика рада Українського реєстрового козацтва з дійсних козаків не молодше 35 років, які проживають на території України не менше 10 років, терміном на п'ять років.

Обраному голові (гетьману) на Великій раді вручається булава, як символ верховної влади в УРК. Цьому голові (гетьману) підпорядковується весь особовий склад Українського реєстрового козацтва.

Голова (гетьман) УРК може входити до складу Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при Президентові України.

Голова (гетьман) Українського реєстрового козацтва:

 • представляє без довіреності інтереси Українського реєстрового козацтва на усіх рівнях владних структур України, у громадських і міжнародних організаціях, партіях і рухах;
 • призначає наказного гетьмана та головного отамана, начальника Головного штабу, генеральних писаря, обозного, осавула, хорунжого, бунчужного, іншу наказну старшину, усуває їх від виконання службових обов'язків, контролює роботу старшини Головного штабу УРК;
 • вносить на розгляд Великої ради Українського реєстрового козацтва кандидатури на посаду генерального судді, генерального інспектора та генерального скарбника УРК із дійсних козаків;
 • визнає повноваження обраних обласних, районних, міських отаманів і засвідчує це наказом; за потреби призупиняє його повноваження та призначає наказного отамана;
 • підписує разом із начальником Головного штабу рішення Великої ради та Ради генеральної старшини Українського реєстрового козацтва;
 • підписує фінансові документи, ділові листи, визначає своїм наказом осіб, які мають право підпису банківських, фінансових чи інших документів;
 • на виконання статутних завдань і рішень Великої ради видає універсали, накази та розпорядження, обов'язкові для виконання усіма членами Українського реєстрового козацтва;
 • затверджує Положення про генеральну старшину, суд козацької честі, Раду поважних козаків Українського реєстрового козацтва, бунчукове, військове та значкове товариство, контрольно-ревізійну інспекцію, інші положення й нормативні документи, що регламентують внутрішнє життя УРК;
 • за поданням обласних товариств присвоює старші козацькі військові звання особовому складу Українського реєстрового козацтва;
 • за поданням обласних товариств нагороджує орденами та відзнаками Українського реєстрового козацтва, порушує клопотання перед Президентом України про нагородження козаків державними відзнаками.

Голова (гетьман) зобов'язаний:

 • звітувати на Великій раді про діяльність Українського реєстрового козацтва, надавати інформацію Раді генеральної старшини про роботу Головного штабу й інших безпосередньо підпорядкованих йому структур;
 • організовувати та проводити засідання Ради генеральної старшини;
 • організовувати діяльність УРК згідно з чинним законодавством України, Статутом УРК, козацькими звичаями.

Наказного гетьмана Українського рєстрового козацтва призначає голова (гетьман), він виконує обов'язки першого заступника голови (гетьмана) Українського реєстрового козацтва. Права і обов'язки наказного гетьмана визначаються окремим положенням.

Головного отамана УРК призначає голова (гетьман) із дійсних козаків, виконує обов'язки голови (гетьмана) чи наказного гетьмана у разі їх відсутності. Обов'язки головного отамана визначаються Положенням про Головний штаб. Призначеному головному отаману голова (гетьман) Українського реєстрового козацтва вручає пірнач як символ влади, головний отаман про свою роботу звітує перед головою (гетьманом), за дорученням голови (гетьмана) - перед Великою радою, відповідає за фінансово-господарську діяльність Головного штабу та всіх її служб.

На час виконання певної роботи за поданням головного отамана, голова (гетьман) тимчасово призначає наказних отаманів Українського реєстрового козацтва з певних питань, із врученням їм відповідних владних повноважень і відзнак.

Головний штаб УРК - вищий організаційно-координаційний і методичний центр козацтва, який розташований у м. Києві. Посадові особи штабу, що складається з Генеральної старшини, здійснюють організаційно-виконавчі функції згідно з Положенням про Головний штаб, що затверджує голова (гетьман) Українського реєстрового козацтва.

Діяльність Головного штабу, склад і обов'язки генеральної старшини Українського реєстрового козацтва на посадах, діяльність і завдання очолюваних ними служб регламентуються окремими положеннями.

Суд козацької честі УРК є товариським судовим органом, повноваження, склад і обов'язки якого визначаються положенням, що затверджує голова (гетьман) Українського реєстрового козацтва. Генерального суддю УРК обирає Велика рада Українського реєстрового козацтва за пропозицією голови (гетьмана) з дійсних козаків терміном на п'ять років і є радником голови (гетьмана) з правових питань. Діє на підставі окремого Положення, затвердженого головою (гетьманом) Українського реєстрового козацтва.

Генеральна контрольно ревізійна інспекція УРК - це контрольний орган козацтва. Генерального інспектора обирає Велика рада Українського реєстрового козацтва за пропозицією голови (гетьмана) з дійсних козаків терміном на п'ять років, і є радником голови (гетьмана). Діє на підставі окремого положення, затвердженого головою (гетьманом) УРК. Генеральний інспектор пропонує на затвердження Великій раді кандидатури інспекторів у кількості трьох осіб.

Генеральна контрольно-ревізійна інспекція:

 • здійснює контроль за надходженням і витратою коштів, матеріалів, веденням документації Головного штабу Українського реєстрового козацтва;
 • надає методичну допомогу ревізійним інспекціям місцевих осередків УРК, аналізує їх діяльність;
 • звітує Великій раді Українського реєстрового козацтва.

Рада старійшин - це вищий моральний авторитет в Українському реєстровому козацтві.

Служба скарбу УРК є його фінансово-економічним органом, що діє на підставі окремого положення, затвердженого головою (гетьманом) Українського реєстрового козацтва. Генерального скарбника УРК обирає Велика рада Українського реєстрового козацтва за пропозицією голови (гетьмана) з дійсних козаків терміном на п'ять років. Генеральний скарбник разом із головним отаманом Українського реєстрового козацтва та генеральним обозним Українського реєстрового козацтва організовує та координує фінансово-господарську діяльність УРК, звітує про роботу голові (гетьману) УРК та її Великій раді.

Командувач (отаман) козацького округу, отаман окремого козацького формування, отаман (голова) обласного, районного, міського козацького товариства призначається наказом голови (гетьмана) УРК.

Окружне козацьке товариство УРК має п'ять військових структур. Війська УРК діють відповідно до положення, затвердженого головою (гетьманом) УРК.

Обласне реєстрове козацьке товариство. Його керівні органи складаються з Великої Ради обласного товариства, Ради обласної старшини й обласного штабу. Вищим органом самоврядування обласного товариства є Велика обласна рада, до якої входять делегати від усіх козацьких товариств області та скликається не менше як один раз на 2,5 роки. Представництво від козацьких громад, час і місце проведення ради визначає Рада обласної старшини.

Обласна рада є повноважною, якщо на ній присутні не менше ніж 2/3 обраних делегатів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Обласна Рада може скликатися позачергово за вимогою не менше як половини районних товариств, що входять до складу обласного товариства, одним з керівних органів обласного товариства, а також згідно із рішенням вищого керівного органу Українського реєстрового козацтва.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр