на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Козацькі організації. Частина 3.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 24 февраля 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Козацькі організації. Частина 3.

Частина 3

Продовження. Початок статті дивитися тут: частина 1, частина 2

Обласна Рада:

 • заслуховує звіт обласного отамана (голови обласного товариства), старшини товариства, контрольно-ревізійної інспекції про роботу обласного козацького товариства, обласного штабу;
 • обирає на три роки обласного отамана (голову обласного товариства), обласного суддю (голову суду честі обласного товариства), скарбника, контрольно-ревізійного інспектора обласного товариства, яких подає на затвердження голові (гетьману) УРК. У разі незатвердження рада обирає цих осіб повторно;
 • затверджує склад Ради старійшин;
 • затверджує річний бюджет обласного товариства, зразки печаток, символіку (після погодження їх з Головним штабом Українського реєстрового козацтва);
 • дає отаману та старшині наказ на термін обрання.

У період між Великими обласними радами керівництво діяльністю обласного товариства здійснює Рада отаманів, яка збирається не менше ніж два рази на рік.

Рада отаманів:

 • складається з обласного отамана (голови обласного товариства), отаманів районних козацьких товариств і військових товаришів - членів обласної старшини без посади з правом дорадчого голосу;
 • скликається за рішенням обласного отамана (голови обласного товариства) й обласної старшини, за вимогою одного з районних осередків чи голови (гетьмана) Українського реєстрового козацтва;
 • приймає рішення про скликання позачергової обласної ради;
 • може висловлювати недовіру обласній старшині, призначеній обласним отаманом (головою обласного товариства).

Організатором виконання рішень Великої обласної ради, Ради отаманів є обласний отаман (голова обласного товариства) разом із обласною старшиною у складі обласного штабу.

Обласний отаман - вища посадова особа в обласному козацькому товаристві, які обирає Велика обласна рада терміном на три роки з затвердженням повноважень головою (гетьманом) УРК. Як символ влади йому вручається пірнач.

Обласний отаман (голова обласного товариства) обласної організації:

 • керує діяльністю обласного козацького товариства й обласним штабом, призначає й усуває від виконання обов'язків наказну обласну старшину;
 • може входити до складу Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при голові обласної державної адміністрації;
 • звітує на Великій обласній раді та перед Головним штабом УРК, інформує про роботу обласного штабу на Раді обласної старшини;
 • підписує фінансові документи, контролює роботу обласної старшини;
 • при пересіканні інтересів обов'язково узгоджує свої дії з обласними отаманами відповідних областей і Головним штабом Українського реєстрового козацтва.

Обласний штаб який є виконавчим органом обласного козацького товариства виконує такі функції:

 • керує обласним козацьким товариством і виступає представником його законних інтересів;
 • координує роботу міських (районних) козацьких товариств, що входять до складу обласного товариства;
 • приймає рішення з поточних питань;
 • співпрацює з Головним штабом Українського реєстрового козацтва;
 • виносить на розгляд обласної ради й Ради обласної старшини проект річного бюджету і програму заходів та діяльності обласного товариства;
 • веде реєстр обласного козацького товариства, облік козацьких громад і організацій обласного товариства;
 • формує в межах виділених коштів штат працівників обласного товариства;
 • розподіляє страховий фонд і фонд заробітної платні. Обласний штаб підзвітний обласній Раді отаманів, Великій раді обласного товариства та підпорядкований обласному отаману, Головному штабу Українського реєстрового козацтва.

Рада старійшин обласного товариства е вищим моральним авторитетом в обласному товаристві. її склад, права, обов'язки регламентуються положенням, що затверджується обласним отаманом (головою обласного товариства).

Суд козацької честі обласного товариства складається з обраного обласного судді та його помічників і здійснює свою діяльність згідно з Положенням про суд козацької честі Українського реєстрового козацтва.

Контрольно-ревізійна інспекція обласного товариства обирається у кількості 3–5 осіб терміном на один рік. Обласна старшина не може входити до складу контрольно-ревізійної інспекції. Контрольно-ревізійна інспекція:

 • перевіряє роботу обласного штабу та (за потреби) роботу міських (районних) козацьких товариств;
 • звітує перед обласною радою.

За рішенням Головного штабу УРК, зважаючи на історичні реалії, дозволяється створення міжрайонних об'єднань (полків і січей), що підпорядковуються обласному отаману й мають свою старшину.

Міське (районне) реєстрове козацьке товариство складається з первинних козацьких товариств. Керівні органи міського (районного) товариства складаються з міської (районної) ради, ради міської (районної) старшини та міського (районного) штабу.

Вищим органом самоврядування міського (районного) товариства е міська (районна) рада, до якої входять делегати від усіх первинних козацьких товаристві яка скликається один раз на рік.

Представництво від первинних козацьких товариств, час і місце проведення ради, порядок денний визначає рада районної старшини або обласний отаман. Міська (районна) рада є повноважною" якщо на ній присутні 2/3 обраних делегатів, рішення приймаються простою більшістю голосів.

Міська (районна) рада може скликатися позачергово на вимогу 1/3 осередків первинних козацьких товариств, голови (гетьмана) Українського реєстрового козацтва, військового, обласного отамана, міського (районного) отамана та ради міської (районної) старшини. Міська (районна) рада:

 • обирає міську (районну) старшину - отамана (голову товариства), суддю, писаря, осавула, хорунжого, бунчужного й іншу старшину, контрольно-ревізійну інспекцію терміном на один рік та подає на затвердження голові (гетьману) УРК;
 • обирає раду старійшин, що складається з найдосвідченіших козаків з незаперечним авторитетом серед товариства;
 • затверджує повноваження отаманів первинних козацьких товариств, які тільки започатковуються;
 • дає отаману і міській (районній) старшині наказ на рік;
 • визначає та затверджує завдання й напрями діяльності районного козацького товариства;

Міським (районним) курінним отаманом (головою товариства) може бути дійсний козак, який виявив себе мудрим організатором чи добрим працівником на посаді міської (районної) старшини та вище, керує районним козацьким товариством і штабом, звітує перед обласним отаманом. Обраному отаману (голові товариства) як символ влади вручається тростина. Міська (районна) старшина обирається з дійсних козаків.

Міський (районний) штаб - виконавчий орган міського (районного) козацького товариства:

 • керує всією діяльністю районного товариства;
 • координує роботу первинних товариств;
 • співпрацює з обласним штабом;
 • виносить на розгляд міської (районної) ради й ради міської (районної) старшини проект річного бюджету та програму заходів і діяльності міського (районного) товариства;
 • веде реєстр міського (районного) товариства й облік первинних товариств;
 • звітує міській (районній) раді та міській (районній) старшині.

Первинні козацькі товариства:

 • створюються за місцем роботи, навчання, проживання козаків;
 • обирають на своїх радах для керівництва товариством отамана та писаря (його заступника) терміном на один рік;
 • ведуть персональний облік членів, приймають членські внески;
 • ведуть облік коштів, звітують перед місцевими фінансовими органами й міським (районним) штабом;
 • співпрацюють з міським (районним) штабом;
 • підзвітні керівним органам міського (районного) товариства;
 • визначають завдання та напрями своєї діяльності;
 • розглядають на радах рішення отамана з найважливіших спірних справ господарського та фінансового характеру;
 • затверджують кошторис.

Отаман (голова осередку), який керує первинним козацьким товариством, входить до міської (районної) старшини.

Українське реєстрове козацтво здійснює фінансову діяльність у порядку, визначеному законодавством України. Кошти УРК складаються із:

 • вступних і членських внесків;
 • відрахувань від надходжень заснованих Українським реєстровим козацтвом госпрозрахункових підприємств і організацій;
 • пожертвувань членів Українського реєстрового козацтва, пожертвувань громадян України та громадян інших держав, заповітів і внесків приватних осіб, установ, підприємств.

Кошти УРК використовуються для виконання статутних завдань, для проведення заходів, передбачених планами УРК, задоволення організаційно-господарських потреб, утримання штатного персоналу; виділяються на відрядження, одяг, оргтехніку, рекламу; надається фінансова допомога малозабезпеченим людям, військовослужбовцям, студентам і учням, освітнім закладам; здійснюється благодійна діяльність.

Майно Українського реєстрового козацтва становлять будівлі, споруди, основні засоби виробництва, підприємства, засоби транспорту та зв'язку, житловий фонд, культурні, історичні цінності тощо.

Право оперативного управління коштами та майном УРК для виконання його статутних завдань і рішень Великої ради УРК належить голові (гетьману) Українського реєстрового козацтва. Обласні (міські, районні, первинні) отамани оперативно розпоряджаються коштами своїх товариств згідно з рішенням рад своїх товариств.

Відповідальність за облік коштів і майна несуть:

 • за облік, зберігання, своєчасне оформлення фінансових документів і фінансовий контроль за витратою коштів у громадах (товариствах) Українського реєстрового козацтва - скарбник;
 • у Головному штабі - головний бухгалтер;
 • за облік, технічний стан, умови та якість зберігання, організацію експлуатації та ремонту технічних засобів, будівель і майна у громадах (товариствах) і Головному штабі Українського реєстрового козацтва - заступники з тилу всіх рівнів.

Безпосереднє керівництво та загальний контроль здійснюють і несуть загальну відповідальність отамани; у Головному штабі - Головний отаман. Головний отаман УРК, генеральний обозний, генеральний скарбник, генеральні (писар, хорунжий, бунчужний та інші), наказні отамани, які отримали для виконання завдань своїх служб у розпорядження кошти Українського реєстрового козацтва, разом із головним бухгалтером несуть відповідальність за їхнє використання згідно з вимогами чинного законодавства України.

УРК, створені ним установи й організації зобов'язані вести оперативний і бухгалтерський облік, забезпечувати статистичну звітність, реєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету обов'язкові платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

Українське реєстрове козацтво є юридичною особою, має рахунки у банках та інших установах, печатку та штампи зі своїм найменуванням, відповідну звичаям і традиціям атрибутику, символіку, зразки яких затверджує Велика рада. Символіка реєструється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

УРК може виступати позивачем і відповідачем в органах суду. Українське реєстрове козацтво не несе відповідальності за кошти та майно обласних, районних і первинних козацьких товариств, як і останні не несуть відповідальності за кошти та майно Головного штабу УРК.

Доповнення та зміни до Статуту Українського реєстрового козацтва має право вносити Велика рада УРК, Рада генеральної старшини з подальшим затвердженням їх Великою радою Українського реєстрового козацтва чи без нього, але за окремим спеціальним дорученням Великої ради УРК. Про зміни, що відбулися у статутних документах, Українське реєстрове козацтво повідомляє Міністерство юстиції України.

УРК, обласні, міські, районні, первинні козацькі товариства керуються у своїй діяльності цим Статутом.

Обласні, районні, міські козацькі товариства, жіночі товариства (організації) можуть мати рахунки у банках та інших установах, печатку та штампи зі своїм найменуванням, відповідну звичаям і традиціям атрибутику, символіку. Символіка реєструється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Припинення діяльності Українського реєстрового козацтва відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації. Реорганізація УРК відбувається за рішенням Великої ради Українського реєстрового козацтва, якщо за це проголосувало не менш як 2/3 делегатів. Ліквідація УРК відбувається за рішенням Великої ради, якщо за це проголосувало не менше як 2/3 делегатів, або за рішенням суду. Ліквідація УРК проводиться у встановленому порядку ліквідаційною комісією, призначеною Великою радою Українського реєстрового козацтва.

У разі припинення діяльності УРК його майно та кошти не можуть перерозподілятися між його членами та направляються на виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються у прибуток держави.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр