на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Члени кредитної спілки, їх права та обов'язки  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 14 марта 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Члени кредитної спілки, їх права та обов'язки

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні і досягли вісімнадцятирічного віку.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, яких за рішенням суду визнано недієздатними або обмежено дієздатними, а також особи, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

Прийняття до кредитної спілки та припинення членства у ній проводиться на підставі письмової заяви особи, крім випадків припинення членства у зв'язку зі смертю особи, одержанням членом кредитної спілки усіх пайових внесків або виключенням із членів кредитної спілки у разі порушення її статуту.

Особа стає членом кредитної спілки із дня сплати нею вступного та пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки. Якщо вступний та пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства у кредитній спілці вважається день сплати останнього.

Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття правлінням кредитної спілки відповідного рішення, якщо інше не передбачено її статутом. У разі припинення членства особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Повернення пайового та інших внесків (вкладів) проводиться у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки та укладеними з членом спілки договорами, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття рішення про припинення членства у кредитній спілці.

Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. Члени кредитної спілки мають право:

 • брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;
 • вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
 • одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту;
 • одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки, окрім випадків, передбачених положенням;
 • одержувати відсотки на свої пайові внески, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки;
 • припинити членство у кредитній спілці у порядку, передбаченому положенням і статутом кредитної спілки;
 • порушувати перед загальними зборами членів кредитної спілки питання щодо перегляду рішення про виключення з членів спілки.

Члени кредитної спілки мають також інші права, передбачені законодавством України, статутом кредитної спілки та рішеннями її органів управління.

Члени кредитної спілки зобов'язані:

 • дотримуватися статуту кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;
 • брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема сплачувати вступні та пайові внески у розмірах, термінах і в порядку, що визначені статутом кредитної спілки;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України і статутом кредитної спілки.

Інтереси руху кредитних спілок України та їх об'єднань представляє Національна асоціація кредитних спілок України. Вона має статус всеукраїнського об'єднання кредитних спілок без урахування обмеження щодо спільної ознаки членства й утворюється у порядку, передбаченому положенням.

Членами Національної асоціації кредитних спілок України можуть бути виключно кредитні спілки та їх об'єднання.

Національна асоціація кредитних спілок України - неприбуткова організація, метою діяльності якої є забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок.

Національна асоціація кредитних спілок:

 • представляє інтереси руху кредитних спілок та їх об'єднань в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства про Кредитні спілки;
 • розробляє разом із кредитними спілками програми їх фінансового оздоровлення та контролює виконання цих програм;
 • сприяє діяльності кредитних спілок та їх об'єднань, надає їм допомогу з юридичних, організаційних та фінансових питань, здійснює заходи, спрямовані на розвиток руху кредитних спілок;
 • акумулює за згодою кредитних спілок та у порядку, визначеному вищим органом управління асоціації, тимчасово вільні кошти кредитних спілок зі сплатою відсотків за користування ними, надає кредити та фінансову допомогу кредитним спілкам;
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитні рахунки в установах комерційних банків, у державні цінні папери, перелік яких встановлює уповноважений орган;
 • створює стабілізаційний фонд і фонд страхування заощаджень членів кредитних спілок України, вносить на затвердження уповноваженого органу порядок надходження і використання коштів стабілізаційного фонду асоціації;
 • здійснює нагляд за діяльністю кредитних спілок у межах функцій щодо забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок;
 • організовує вивчення діяльності кредитних спілок, узагальнення досвіду їх роботи та поширення її прогресивних форм і методів;
 • здійснює методичне забезпечення діяльності кредитних спілок;
 • реалізує програми технічної та фінансової допомоги, заохочення підприємницької діяльності членів кредитних спілок.

Нерозподілений дохід, одержаний Національною асоціацією кредитних спілок України, спрямовується на поповнення стабілізаційного фонду асоціації.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр