на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Благодійні організації. Частина 1.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 14 марта 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Благодійні організації. Частина 1.

Частина 1

Закон визначає загальні засади благодійництва, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.

Благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство.

Благодійна організація - недержавна організація, головною метою якої є благодійна діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб.

Меценатство - добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги.

Спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), знака для товарів і послуг.

Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Діяльність благодійників і благодійних організацій має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної допомоги.

Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом із благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку.

Президент України, депутати, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також члени їх сімей можуть займатися благодійництвом і благодійною діяльністю тільки у межах отриманих і задекларованих доходів.

Якщо міжнародним договором України передбачені інші правила, які відрізняються від встановлених законодавством України про благодійництво та благодійні організації, то застосовуються правила міжнародного договору, згоду на обов'язковість яких надає Верховна Рада України.

Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються у таких основних напрямах:

 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, котрі через фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
 • сприяння розвитку науки й освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, ученим, студентам, учням;
 • сприяння розвитку культури, у тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові усіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей і художньої творчості;
 • надання допомоги талановитій творчій молоді;
 • сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам 'яток історії та культури, місць поховання;
 • надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
 • сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
 • сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
 • сприяння захисту материнства і дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.

Засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) благодійної організації.

Засновник благодійної організації приймає рішення про заснування благодійної організації, затверджує статут (положення), формує орган управління організацією, заслуховує звіти наглядової ради стосовно контролю за цільовим використанням коштів і майна благодійної організації, вирішує інші питання, віднесені законом та статутом (положенням) благодійної організації до його компетенції.

Благодійні організації можуть утворюватися у таких організаційно-правових формах: членська благодійна організація; благодійний фонд; благодійна установа; інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).

Конкретну організаційно-правову форму благодійних організацій визначають засновники (засновник).

Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та міжнародні.

До всеукраїнських благодійних організацій належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України та які мають свої відділення (філії, представництва) у більшості областей України.

До місцевих належать благодійні організації, які діють на території відповідного регіону або адміністративно-територіальної одиниці.

До міжнародних належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.

Зареєстровані всеукраїнські та міжнародні благодійні організації мають право створювати відділення, філії, а також представництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Територія діяльності благодійної організації визначається відповідно до її статуту (положення).

Благодійна організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Державну реєстрацію всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснює Міністерство юстиції України, а місцевих благодійних організацій, а також відділень (філій, представництв) всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій - відповідні місцеві органи виконавчої влади.

За державну реєстрацію благодійної організації вноситься плата, розмір якої встановлює Кабінет Міністрів України, але вона не може бути більшою трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для державної реєстрації благодійної організації подаються такі документи: заява засновників (засновника), чи їх уповноважених; статут (положення); протокол установчих зборів (з'їзду, конференції); відомості про засновників (засновника) та органи управління благодійної організації; відомості про місцеві відділення (філії, представництва) благодійної організації; документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію.

Заява про державну реєстрацію благодійної організації розглядається у двомісячний термін з дня подання усіх потрібних документів. Про результати розгляду у 10-денний термін повідомляється заявнику. Орган, який здійснює державну реєстрацію, може проводити перевірку відомостей поданих у документах. За результатами розгляду заяви приймається рішення про державну реєстрацію або відмову в ній. Після державної реєстрації благодійної організації засновникам (засновнику) видається свідоцтво про реєстрацію за зразком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Зареєстрована благодійна організація вноситься до реєстру благодійних організацій, який веде орган, що здійснює державну реєстрацію, з присвоєнням відповідного номера. Порядок ведення реєстру встановлює Кабінет Міністрів України. Дані щодо реєстру благодійних організацій, зареєстрованих Міністерством юстиції України, оприлюднюються в офіційних виданнях.

Благодійна організація зобов'язана після отримання свідоцтва про державну реєстрацію у місячний термін стати на облік у податкових органах за її місцезнаходженням.

Про зміни у статутних документах благодійна організація повідомляє у 10-денний термін до органу, що здійснює реєстрацію.

Рішення про державну реєстрацію благодійної організації може бути анульоване у судовому порядку у разі встановлення органом, що реєструє, факту фальсифікації установчих документів.

Не допускається реєстрація декількох благодійних організацій під однією і тією самою назвою.

Якщо із заявою про державну реєстрацію звертаються благодійні організації, що мають одну і ту саму назву, перевага надається тій благодійній організації, яка першою подала заяву про реєстрацію.

Порушення встановленого нормативно-правовими актами України порядку створення благодійної організації або наявність раніше зареєстрованої благодійної організації під такою самою назвою є підставою для відмови у державній реєстрації.

Не вважається підставою для відмови в державній реєстрації благодійної організації надання їй юридичної адреси громадянином за місцем його проживання.

Рішення про відмову в державній реєстрації благодійної організації може бути оскаржене у судовому порядку відповідно до законодавства України.

Реорганізація благодійної організації здійснюється за рішенням її вищого органу управління відповідно до вимог статуту (положення). Під час реорганізації благодійної організації її права й обов'язки переходять до правонаступників. Благодійна організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку. Ліквідація благодійної організації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Благодійна організація діє на підставі статуту (положення), в якому зазначаються:

 • назва, місцезнаходження, статус та організаційно-правова форма благодійної організації;
 • предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної діяльності;
 • порядок утворення і діяльності органів управління благодійної організації;
 • джерела фінансування та порядок використання майна і коштів благодійної організації;
 • порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної організації;
 • порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації, використання її майна і коштів у разі припинення діяльності;
 • умови і порядок прийняття у члени благодійної організації та вибуття з неї;
 • права й обов'язки членів благодійної організації.

До статуту (положення) можуть включатися й інші положення, пов'язані з особливостями діяльності благодійної організації. Статут (положення) благодійної організації не має суперечити законодавству України.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр