на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Творчі спілки. Частина 1.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 14 марта 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Творчі спілки. Частина 1.

Частина 1

Правовий статус професійних творчих працівників, правові, соціальні, економічні та організаційні засади діяльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва регламентовано Законом України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" від 7 жовтня 1997 р.

Творча спілка (наприклад, Всеукраїнська музична спілка, Спілка архітекторів, Спілка дизайнерів, Спілка журналістів, Спілка кінематографістів, Спілка композиторів, Спілка майстрів народного мистецтва, Спілка письменників, Спілка театральних діячів, Спілка художників, Спілка фотохудожників, Всеукраїнська спілка кобзарів, Національна ліга українських композиторів, Спілка рекламістів та ін.) діє на принципах добровільного об'єднання її членів, які належать до одного фахового напряму культури та мистецтва, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав, У кожному фаховому напрямі може бути створено одне або більше добровільних творчих об'єднань.

Творчі спілки незалежні у своїй статутній діяльності від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

Основними напрямами діяльності творчої спілки є:

 • творча діяльність у галузі культури і мистецтва;
 • розвиток національної культури та мистецтва, розроблення і втілення у життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;
 • створення умов для творчої праці, підвищення професій-ного, наукового та загальнокультурного рівня членів творчої спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;
 • пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;
 • видання газет, журналів, книг та іншої друкованої про* дукції, створення кіно та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва, творчого доробку членів спілок;
 • турбота про правовий, соціальний і професійний захист членів творчої спілки;
 • сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості, творчому використанню народних традицій у розвитку культури та мистецтва, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини та довкілля, проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних та загальнолюдських цінностей;
 • постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів;
 • надання допомоги у навчально-виховній роботі педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей і молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;
 • сприяння обміну культурними цінностями, співробітництву між діячами культури і мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями культури та мистецтв;
 • виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів.

Основні напрями діяльності творчої спілки, зазначені у цій статті, враховуються під час вирішення питань про надання громадській організації статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності.

Держава забезпечує підтримку і захист законних прав та інтересів творчих спілок, гарантує однакові умови для виконання ними статутних завдань і цілей.

З метою підтримки творчих спілок у реалізації їх статутних завдань держава:

 • сприяє розвиткові творчих спілок, їх діяльності щодо творення національної культури та мистецтва, проведенню культурно-мистецьких заходів;
 • надає творчим спілкам дотації та розміщує державні замовлення;
 • надає потрібну інформацію для забезпечення діяльності творчих спілок;
 • гарантує професійний і соціальний захист членів творчих спілок, охорону їх авторських та суміжних прав;
 • залучає творчі спілки до підготовки законопроектів, розроблення загальнодержавних програм національно-культурного розвитку, інших соціально важливих культурологічних та соціально-політичних заходів.

Творча спілка діє на підставі статуту, що приймається на загальних зборах (з'їзді, конференції). Статут творчої спілки не має суперечити законодавству України.

У цьому статуті мають визначатися:

 • назва, місцезнаходження, статус творчої спілки, професійна спрямованість;
 • цілі, завдання та основні форми діяльності творчої спілки;
 • умови прийому до членів творчої спілки та вибуття з неї;
 • права й обов'язки членів;
 • територіальні осередки;
 • структура, порядок створення та компетенція виборних органів творчої спілки, термін та механізм здійснення їх повноважень;
 • джерела формування майна і коштів творчої спілки і порядок їх використання;
 • порядок реорганізації та припинення діяльності творчої спілки.

До статуту можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями діяльності творчої спілки.

Професійний творчий працівник - це фізична особа, творча діяльність якої є її основним заняттям, що завершується створенням і оприлюдненням творів або їх інтерпретацією в галузі культури та мистецтва і є головним джерелом її доходів, незалежно від того, має вона чи не має будь-які юридично оформлені трудові відносини.

Професійний творчий працівник користується правом на державне соціальне страхування, оплату праці відповідно до професії, кваліфікації та особистого трудового внеску, належні умови праці, пенсійне забезпечення згідно з законодавством України. Він може мати статус як найманого працівника, так і особи, яка не працює за наймом.

Професійним творчим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток національної культури та мистецтва, можуть встановлюватися державні стипендії відповідно до законодавства України.

Професійним творчим працівникам - членам творчої спілки з метою забезпечення умов для творчої діяльності надається окрема кімната (кабінет, майстерня) або додаткова житлова площа розміром не менше 20 кв. м, що оплачується в одинарному розмірі. їм також гарантується додатковий соціальний захист. Вони можуть одержувати фінансову та іншу матеріальну допомогу, доплату до пенсій, користуватися закладами охорони здоров'я відповідних творчих спілок, будинками творчості, будинками-інтернатами (пансіонатами) для людей похилого віку та інвалідів згідно з статутними положеннями, матеріальними і фінансовими можливостями творчої спілки.

Творчі спілки України можуть мати всеукраїнський та регіональний (місцевий) статуси.

До всеукраїнських творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві творчі осередки у більшості її областей.

До регіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону.

Всеукраїнським творчим спілкам може надаватися статус національних. Порядок надання творчим спілкам статусу національних встановлює Кабінет Міністрів України за пропозицією засновника творчої спілки і Міністерства культури та туризму України.

Творчу спілку створює група професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська - у складі не менше 100 осіб, регіональна (місцева) - не менше 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації.

Членами творчої спілки можуть бути професійні творчі працівники - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років.

Рішення про утворення творчої спілки приймається на загальних зборах (з'їзді, конференції).

Для вирішення питання про надання всеукраїнській та регіональній (місцевій) спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності при Мін-культури та при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях утворюються експертні комісії, які проводять свою діяльність на громадських засадах.

Експертна комісія при Мінкультури формується цим Міністерством із представників Мін'юсту, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідний напрям діяльності спілки, із представників професійних творчих колективів.

Експертні комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях формуються цими органами відповідно до порядку діяльності експертних комісій, що визначає Мінкультури.

Для отримання висновку експертної комісії всеукраїнська спілка професійних творчих працівників звертається до Мінкультури, а регіональна (місцева) спілка - до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Експертна комісія готує висновок щодо можливості надання статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності. Порядок видачі та форму висновку розробляє і затверджує Мінкультури і туризму.

Творчі спілки мають право:

 • здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання статутних завдань;
 • представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;
 • брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;
 • брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;
 • подавати імена професійних творчих працівників для відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;
 • здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва;
 • у встановленому порядку створювати фонди творчих спілок із правами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей творчої спілки;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника відповідно до законодавства України;
 • на пріоритетність при продовженні договору оренди приміщень, які вони орендують під творчі майстерні, студії, лабораторії тощо;
 • проводити атестацію творчих працівників відповідно до свого статуту;
 • здійснювати управління майновими правами членів спілки, які е суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав згідно із Законом України "Про авторське право і суміжні права";

Всеукраїнські творчі спілки, які діяли як юридичні особи до 24 серпня 1991 p., є правонаступниками майна відповідних творчих спілок колишнього Союзу PCP. Всеукраїнські творчі спілки щорічно одержують фінансову допомогу з Державного бюджету України. Інші творчі спілки можуть отримувати фінансову допомогу з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Державній реєстрації підлягають усі творчі спілки. Державну реєстрацію всеукраїнських творчих спілок здійснює Міністерство юстиції України, а їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок - відповідні місцеві органи виконавчої влади.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр