на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Творчі спілки. Частина 2.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 14 марта 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Творчі спілки. Частина 2.

Частина 2

Продовження. Початок статті дивитися тут: частина 1

За реєстрацію творчої спілки справляється реєстраційний збір, розмір якого встановлює Кабінет Міністрів України залежно від статусу творчої спілки, але не може бути більшим, ніж 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для державної реєстрації творчої спілки її засновники подають до органу, що здійснює реєстрацію, заяву. До неї додаються документ про сплату реєстраційного збору та установчі документи - статут творчої спілки і протокол загальних зборів (з'їзду, конференції) про утворення творчої спілки, в якому мають бути такі відомості:

 • назва організації та мета її утворення;
 • дата утворення;
 • склад засновників і керівних органів;
 • місцезнаходження керівних органів творчої спілки, номер контактного телефону;
 • дані про територіальні осередки.

Орган, що реєструє творчу спілку, у місячний термін видає засновникам свідоцтво про державну реєстрацію творчої спілки за зразком, встановленим Кабінетом Міністрів України. За потреби цей орган проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих документах.

З моменту реєстрації творча спілка чи її територіальний осередок набувають статусу юридичної особи.

Орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, може відмовити у її державній реєстрації, якщо:

 • а) статут або інші документи, подані на реєстрацію, суперечать законодавству України;
 • б) іншу творчу спілку зареєстровано з такою самою назвою.

Орган, що реєструє творчу спілку, направляє письмове повідомлення про відмову в державній реєстрації, в якому зазначаються підстави відмови, передбачені цим Законом. Відмова у державній реєстрації творчої спілки може бути оскаржена в судовому порядку.

Перереєстрація всеукраїнської творчої спілки, її територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється у разі зміни назви чи статусу творчої спілки, реорганізації (злиття з іншою творчою спілкою чи поділу) в порядку, встановленому цим Законом щодо реєстрації.

До заяви про перереєстрацію творчої спілки додаються раніше отримане свідоцтво про державну реєстрацію та ЇЇ статут.

При перереєстрації творчої спілки орган, що здійснює реєстрацію, видає нове свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка.

Надання всеукраїнській творчій спілці статусу національної або позбавлення ЇЇ цього статусу не тягне за собою її перереєстрації.

Діяльність творчої спілки припиняється:

 1. згідно з рішенням загальних зборів (з'їзду, конференції) творчої спілки;
 2. на підставі рішення суду в разі порушення законодавства України.

Діяльністю творчої спілки керують загальні збори (з'їзд, конференція), правління, президія (рада тощо) та голова правління.

Загальні збори (з'їзд, конференція) є вищим керівним органом творчої спілки, що скликається відповідно до статуту творчої спілки. Рішення про скликання загальних зборів (з'їзду, конференції) приймається правлінням творчої спілки або на вимогу не менше як однієї третини членів творчої спілки.

Загальні збори (з'їзд, конференція) творчої спілки:

 • затверджують статут спілки, вносять до нього зміни;
 • визначають основні напрями діяльності творчої спілки на черговий період, розглядають і затверджують цільові програми творчої діяльності;
 • заслуховують звіт правління про діяльність творчої спілки та звіт ревізійної комісії;
 • обирають правління, президію (раду тощо), голову правління та ревізійну комісію творчої спілки;
 • приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію творчої спілки;
 • розглядають інші важливі питання діяльності творчої спілки.

У період між загальними зборами (з'їздами, конференціями) діяльністю творчої спілки керує її правління, яке обирається на загальних зборах (з'їзді, конференції) на термін, визначений статутом.

До компетенції правління належать:

 • попередній розгляд і обговорення всіх питань, що розглядаються на загальних зборах (з'їзді, конференції);
 • визначення чергових завдань, формування цільових програм розвитку та діяльності творчої спілки;
 • здійснення контролю за реалізацією рішень загальних зборів (з'їзду, конференції) творчої спілки, проведення заходів, спрямованих на їх виконання;
 • затвердження кошторису творчої спілки;
 • прийом до членів творчої спілки;
 • вирішення інших питань діяльності згідно зі статутом творчої спілки.

У період між засіданнями правління поточною діяльністю творчої спілки керують президія (рада тощо) та голова правління творчої спілки відповідно до законодавства України та статуту творчої спілки.

Ревізійна комісія творчої спілки здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю творчої спілки, правильним веденням справ, своєчасним розглядом листів, звернень, заяв і скарг.

Звітність про діяльність творчих спілок має відкритий характер і доступна кожному членові спілки. Спілки інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

Для координації діяльності та захисту інтересів творчих спілок може створюватися Координаційна рада. Вона формується з представників тих творчих спілок, що виявили бажання стати її членами. До Координаційної ради за посадою входять голови правлінь творчих спілок. Інші члени ради обираються відповідно до положення про неї, що затверджується на пленумі (конференції) творчих спілок.

Засідання Координаційної ради творчих спілок проводиться не менше одного разу на півріччя та на вимогу не менше третини членів ради.

Координаційна рада творчих спілок:

 • координує діяльність творчих спілок;
 • представляє в державних органах спільні інтереси творчих спілок;
 • визначає спільні заходи і завдання творчих спілок;
 • сприяє вивченню та поширенню позитивного досвіду роботи творчих спілок.

Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

Творчі спілки можуть створювати регіональні (місцеві) фахові ради творчих спілок, повноваження та основні напрями діяльності яких визначаються їх положеннями, затвердженими пленумом (конференцією) творчих спілок.

Джерелами формування майна і коштів творчих спілок є:

 • внески членів творчих спілок;
 • винагороди за управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права";
 • фінансування з Державного бюджету України;
 • майно колишніх загальносоюзних творчих спілок Союзу PCP, до якого належать розташовані на території України будинки, споруди, матеріально-технічні засоби, які станом на 24 серпня 1991 р. згідно з правоустановчими документами перебували у віданні творчих спілок колишнього Союзу PCP або у володінні чи користуванні відповідних республіканських або територіальних структур;
 • доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств творчих спілок, що спрямовуються на виконання статутних цілей спілки;
 • спеціальні відрахування до фондів творчих спілок, якщо вони встановлені Кабінетом Міністрів України, за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням;
 • добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних.

У власності творчих спілок можуть перебувати будинки, споруди, обладнання, кошти, цінні папери та інше майно, придбане творчими спілками.

У разі ліквідації творчої спілки майно передається організації-правонаступнику, а коли її немає, - реалізується в установленому законом порядку. Кошти, одержані від реалізації майна, можуть бути використані лише на цілі, пов'язані з розвитком відповідної галузі культури та мистецтва.

З метою здійснення статутних завдань і цілей творчі спілки у встановленому порядку можуть створювати підприємства, установи та організації з правами юридичної особи для ведення господарської та іншої діяльності, правовий статус яких визначається законодавством України, статутом спілок, а також їхніми власними статутами (положеннями).

Творчі спілки відповідно до їх статутів можуть засновувати міжнародні творчі організації чи об'єднання або вступати до них, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Міжнародна діяльність творчих спілок України і співробітництво у цій сфері здійснюються на основі міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надає Верховна Рада України, цього Закону, інших законів України та договорів, укладених творчими спілками з відповідними зарубіжними організаціями. Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, які відрізняються від тих, що є у законодавстві України, то застосовуються правила міжнародного договору України.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр